Τρεις αναθέσεις από το Δήμαρχο Καλαμπάκας κ. Σινάνη Χρήστο για Βασιλική και σφαγεία Καλαμπάκας

admin
admin
9 Οκτωβρίου 2014, 22:20

ΘΕΜΑ: Ανάθεση για ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
(Χορήγηση – επεξεργασία στοιχείων)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
5. Την αριθ. 247/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της
πίστωσης (K.A. 30-7413.031).
6. Την ανάγκη του ∆ήµου για την χορήγηση – επεξεργασία στοιχείων στην
τεχνική υπηρεσία για τη σύνταξη σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής &
λειτουργικής αναβάθµισης & ανάδειξης του οικισµού της Τ.Κ. Βασιλικής.
7. Την 2606/104168/22-9-2011 απόφαση Α.∆.Π.Θ.ΣΤ.ΕΛ. στην οποία αναφέρεται
ότι αρµόδιος για απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών είναι ο ∆ήµαρχος και
όχι η Οικονοµική Επιτροπή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

8. Αναθέτει την παροχή υπηρεσιών ανάλογης ειδικότητας για την χορήγηση –
επεξεργασία στοιχείων στην τεχνική υπηρεσία για τη σύνταξη σχεδίου
συνολικής θεώρησης αισθητικής & λειτουργικής αναβάθµισης & ανάδειξης του
οικισµού της Τ.Κ. Βασιλικής, στην κ. ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, Μηχανικό Χωρ/ξιας,
Πολεοδοµίας & Περ/κης Ανάπτυξης, µε αµοιβή 4.000,00 € µε ΦΠΑ.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάθεση για ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
(Χορήγηση – επεξεργασία στοιχείων)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
5. Την αριθ. 247/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της
πίστωσης (K.A. 30-7413.031).
6. Την ανάγκη του ∆ήµου για την χορήγηση – επεξεργασία στοιχείων στην
τεχνική υπηρεσία για τη σύνταξη σχεδίου συνολικής θεώρησης αισθητικής &
λειτουργικής αναβάθµισης & ανάδειξης του οικισµού της Τ.Κ. Βασιλικής.
7. Την 2606/104168/22-9-2011 απόφαση Α.∆.Π.Θ.ΣΤ.ΕΛ. στην οποία αναφέρεται
ότι αρµόδιος για απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών είναι ο ∆ήµαρχος και
όχι η Οικονοµική Επιτροπή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

8. Αναθέτει την παροχή υπηρεσιών ανάλογης ειδικότητας για την χορήγηση –
επεξεργασία στοιχείων στην τεχνική υπηρεσία για τη σύνταξη σχεδίου
συνολικής θεώρησης αισθητικής & λειτουργικής αναβάθµισης & ανάδειξης του
οικισµού της Τ.Κ. Βασιλικής, στον κ. Ζαρκάδα ∆ηµήτριο, Αγρονόµο Τοπογράφο
Μηχανικό, µε αµοιβή 1.900,00 € µε ΦΠΑ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

ΚΑΙ

ΘΕΜΑ: Ανάθεση για ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
(Βεβαιώσεις νοµιµότητας ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Καλαµπάκας)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
5. Την αριθ. 247/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της
πίστωσης (K.A. 30-7413.031).
6. Την ανάγκη του ∆ήµου για την νοµιµοποίηση των εγκαταστάσεων των
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Καλαµπάκας.
7. Την 2606/104168/22-9-2011 απόφαση Α.∆.Π.Θ.ΣΤ.ΕΛ. στην οποία αναφέρεται
ότι αρµόδιος για απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών είναι ο ∆ήµαρχος και
όχι η Οικονοµική Επιτροπή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει την παροχή υπηρεσιών για την νοµιµοποίηση των εγκαταστάσεων των
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Καλαµπάκας στον κ. ΠΕΝΤΕ∆ΗΜΟ ΧΡΗΣΤΟ, Αρχιτέκτονα
Μηχανικό, µε αµοιβή 1.230,00 € µε ΦΠΑ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .