Δήμος Καλαμπάκας – Προκηρύχθηκαν οι θέσεις δύο ειδικών συνεργατών του Δημάρχου

admin
admin
2 Οκτωβρίου 2014, 21:25

∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση µίας (1) θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη του ∆ήµου
Καλαµπάκας
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007)
3.Τη σχετική βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
4.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
5.Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου σε θέµατα Τοπικού Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού και Πληροφορικής.
καλεί τους /τις ενδιαφερόµενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο
βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά µε την
πλήρωση µίας (1) θέσης επιστηµονικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόµενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα
διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής,
Γ) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
∆) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Ε) Να έχουν αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση και εµπειρία στον τοµέα
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Πληροφορικής τουλάχιστο πέντε ετών. Η
εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα,
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης
εµπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική
διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Για την πλήρωση της ανωτέρας θέσης οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να
υποβάλλουν, εντός δεκαηµέρου από την επόµενη της δηµοσίευσης της παρούσας
στον τύπο, στο Τµήµα Προσωπικού του ∆ήµου (Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαµπάκα) τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
Γ) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
∆) Αντίγραφο των απαιτούµενων τίτλων σπουδών
Ε) Αποδεικτικά εµπειρίας
ΣΤ)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τα γενικά
προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου
µέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), καθώς και οποιαδήποτε άλλα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόµενα προσόντα τους.
Η πλήρωση των προαναφερόµενων θέσεων θα ενεργηθεί µε
απόφαση του ∆ηµάρχου, που θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπα που κατά την κρίση του
είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).
Μπορεί να γίνει και µε απόσπαση από ∆ήµο ή άλλη ∆ηµόσια υπηρεσία
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο
ειδικής σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που θα διαρκέσει µέχρι
την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας του ∆ηµάρχου.
Ο επιλεχθείς αν δεν εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία προσελήφθηκε, η
θητεία του θα είναι λιγότερη µε απόφαση του οργάνου που προσελήφθηκε. Τα
καθήκοντά τους και τα υπόλοιπα ζητήµατα της θητείας τους ορίζονται στο
άρθρο 163 του Ν. 3584/2007.
Πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου (τηλ. 2432350253) τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα «TA ΜΕΤΕΩΡΑ» την
3/10/2014, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και
να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

ΚΑΙ

Για την πλήρωση µίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του ∆ήµου Καλαµπάκας
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007)
3.Τη σχετική βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
4.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
5.Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου σε τεχνικά θέµατα, στην παρακολούθηση
και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων και µη, δηµόσιων και ευρωπαϊκών
προγραµµάτων, στην ενηµέρωση και συνεχή τροφοδότηση του ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα που εκτελεί και
πρόκειται να εκτελέσει ο ∆ήµος Καλαµπάκας.καλεί τους /τις ενδιαφερόµενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο
βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά µε την
πλήρωση µίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόµενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα
διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα
της αλλοδαπής,
Γ) Να έχουν εµπειρία σε τεχνικά θέµατα, στην παρακολούθηση και διαχείριση
συγχρηµατοδοτούµενων και µη, δηµόσιων και ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στην
ενηµέρωση και συνεχή τροφοδότηση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΟΤΑ ή και νοµικών προσώπων
των ΟΤΑ τουλάχιστο πέντε ετών. Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα,
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης
εµπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική
διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
∆) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας
Για την πλήρωση της ανωτέρας θέσης οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να
υποβάλλουν, εντός δεκαηµέρου από την επόµενη της δηµοσίευσης της παρούσας
στον τύπο, στο Τµήµα Προσωπικού του ∆ήµου (Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαµπάκα) τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
Γ) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
∆) Αντίγραφο του απαιτούµενου τίτλου σπουδών
Ε) Αποδεικτικά εµπειρίας
ΣΤ)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τα γενικά
προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου
µέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), καθώς και οποιαδήποτε άλλα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόµενα προσόντα τους.
Ζ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας
Η πλήρωση των προαναφερόµενων θέσεων θα ενεργηθεί µε
απόφαση του ∆ηµάρχου, που θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπα που κατά την κρίση του
είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).
Μπορεί να γίνει και µε απόσπαση από ∆ήµο ή άλλη ∆ηµόσια υπηρεσία
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο
ειδικής σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που θα διαρκέσει µέχρι
την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας του ∆ηµάρχου.
Ο επιλεχθείς αν δεν εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία προσελήφθηκε, η
θητεία του θα είναι λιγότερη µε απόφαση του οργάνου που προσελήφθηκε. Τα
καθήκοντά τους και τα υπόλοιπα ζητήµατα της θητείας τους ορίζονται στο
άρθρο 163 του Ν. 3584/2007.
Πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου (τηλ. 2432350253) τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα «TA ΜΕΤΕΩΡΑ» την
3/10/2014, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και
να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .