Ακύρωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμπάκας περί «Ορισμού δικηγόρου ή παραίτηση από ένδικο μέσο – υπόθεση Αντωνίου Χρήστου

admin
admin
18 Δεκεμβρίου 2015, 10:29

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 75, 225 έως 227 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α’).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 24 αυτού.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Την Πράξη 4/06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α’).
 5. Τις αριθμ. 74895/εγκ.60/30-12-2010 και 5370/εγκ. 15/2-2-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., αναζήτηση αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)».
 6. Την αριθμ. 297/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμπάκας «Ορισμός δικηγόρου ή παραίτηση από ένδικο μέσο – υπόθεση Αντωνίου Χρήστου».

ΣΚΕΦΘΕΝΤΕΣ
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο. Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γοαμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ….».
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί».ΑΔΑ: ΩΕΙΦΟΡ10-ΙΙΑ

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 138 / 2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α’) και ειδικότερα αυτές του άρθρου 24, ορίζεται ότι: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».

 • Επειδή, η αριθμ. 297/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμπάκας «Ορισμός δικηγόρου ή παραίτηση από ένδικο μέσο – υπόθεση Αντωνίου Χρήστου» περιήλθε και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 23-11-2015, επομένως η ακύρωσή της γίνεται εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας.
 • Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι : «1 Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: …. ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου…»
 • Επειδή, στους συνταγματικούς κανόνες του άρθρου 103 του Συντάγματος υπάγεται, με βάση την διατύπωση των παρ. 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος, τόσο το προσωπικό που συνδέεται με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα άλλα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με υπαλληλική σχέση δημόσιου δικαίου, όσο και το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 η πρόσληψη προσωπικού πραγματοποιείται με συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιγράφεται στις παραγράφους 2-17 του άρθρου. Με την υπό κρίση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμπάκας, προκύπτει παραβίαση του άρθρου 103 παρ.7 και 8 του Συντάγματος 1975/86/01 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 και νομιμοποιείται καθεστώς παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας, καθώς κατ1 ουσία με τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 313/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας και την αποδοχή της απασχόλησής του υπαλλήλου στο Δήμο, αποφασίζεται εκ πλαγίου η πρόσληψη προσωπικού χωρίς διαφανή διαδικασία αξιολόγησης με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.
 • Επειδή, η υπό κρίση απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση νόμου, ειδικότερα κατά παράβαση του άρθρου 72 παρ. 1 ιγ) και παρ.2 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Εν προκειμένω, το γεγονός της αναγνώρισης της εργασιακής σχέσης του ενάγοντος με το Δήμο ως σχέσης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εμπίπτει σαφώς στο ρυθμιστικό πεδίο της προαναφερόμενης διάταξης, ως μείζον προς έλασσον, δεδομένου ότι n αναννώριση αυτή συνεπάγεται εκτός από την μετατροπή της σνέσης ερνασίας και την επιβάρυνση του ποοϋπολονισυού του δήμου με δαπάνες μισθολονικών απαιτήσεων επ’ αόριστον. Με τη διάταξη δε αυτή, πρόθεση του νομοθέτη ήταν να αποφεύγεται η ενδοτική αντιμετώπιση των σχετικών υπαλληλικών αιτημάτων (ΕΣ Τμήμα I 113/2008).
 • Επειδή ο ισχυρισμός του Δήμου Καλαμπάκας ότι η διαφορά δεν αφορά μισθολογικές απαιτήσεις δεν ευσταθεί, διότι από την εκτελεστότητα που συνεπάγεται η παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά αυτής, ο Δήμος υποχρεούται να αποδέχεται τις υπηρεσίες του ενάγοντος καταβάλλοντας σε αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές.
 • Επειδή, σύμφωνα με τις ακόλουθες εγκυκλίους / οδηγίες: α) το υπ’ αρ. οικ.50410/07.09.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ οφείλουν να εξαντλούν τα ένδικα μέσα σύμφωνα με το αριθμ. 2/54630/0022/2.10.2006 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», β) Το αριθμ. 2/54630/0022/2.10.2006 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο «…οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α., οφείλουν, κατ’ αρχήν να παρίστανται στις αναφυόμενες δίκες για την προάσπιση των θέσεων τους, τηρώντας όλες τις προθεσμίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και ασκώντας μέχρις εξαντλήσεως τα ενδεδειγμένα ένδικα μέσα και βοηθήματα σε κάθε στάδιο των δικών αυτών, καθώς και στις δίκες περί την εκτέλεση. (…) σύμφωνα με το άρθρο 60 &1 εδ. η του ΠΔ 30/1996 … και τα άρθρα 103 παρ.3 του Ν.3463/2006 και 27 παρ.6γ του Ν.3013/2002 δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων. ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός και η κατάρνηση δίκης σε κάθε μορφής υισθολονικές απαιτήσεις. (…) Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των προαναφερόμενων επισύρει διοικητικές, ποινικές και πειθαρνικές κυρώσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.» γ) Το αρ. πρωτ. 2/61256/0022/ 29/8/2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου ορίζεται ότι «Τονίζεται ότι η υποχρέωση άσκησης των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως σας έχουμε γνωρίσει με την αριθμ. 2/54630/0022/2.10.2006 εγκύκλιο μας, εξακολουθεί να ισχύει, στο πλαίσιο βέβαια της υφιστάμενης νομοθεσίας, ήτοι κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση Νόμων για το ΣτΕ» (ΦΕΚ 8 ) με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3772/2009 (ΦΕΚ 112) και του άρθρου 12 παρ. 1 του ν.3900/2010 (ΦΕΚ 213 ) αναφορικά με το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης, όπως και των άρθρων 92 και 285 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με τις όμοιες των άρθρων 10 και 37, του ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77 ) αναφορικά με τις προσβαλλόμενες με έφεση δικαστικές αποφάσεις και την παύση ισχύος της αναστολής εκτέλεσης των τελεσίδικων, αντίστοιχα.», δ) Το υπ’ αρ. αρ. οικ. 58097/07.10.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση, εμμένει στο γεγονός ότι «..οι ΟΤΑ οφείλουν να εξαντλούν τα ένδικα μέσα ώστε να μην καθίστανται τελεσίδικες οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με το ΑΠ: 2/54630/0022/2.10.2006 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.», ε) Τις υπ’ αριθμ. 19 και 20/2007 αποφάσεις ολομέλειας Αρείου Πάγου, με τις οποίες γίνεται επίκληση του άρθρου 103 του ισχύοντος Συντάγματος και του Ν.2190/1994, και σύμφωνα με τις οποίες δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, οι οποίες δεν είχαν συναφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 103 του ισχύοντος Συντάγματος και το Ν.2190/1994, δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου γρόνου. στ) Την υπ’ αρ. αρ. οικ. 129/31.12.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις των ανωνών κατά των ΟΤΑ νια την αναννώριση σνέσης ερνασίας ως εξαρτημένης αορίστου γρόνου αυτοί οφείλουν να εξαντλούν τα ένδικα υέσα διαφορετικά υπέχουν πειθαρχικής ευθύνης, ταυτόχρονα δε, εξετάζεται η δυνατότητα παραπομπής στον εισαγγελέα για διερεύνηση διάπραξης ποινικού αδικήματος.»
 • Επειδή σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο στοιχείο 2.3 της αριθμ. 7666/7-2-2007 (εγκ. 11) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί «Εποπτείας πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», όπου ορίζεται ότι: «Λόγοι που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι οι εξής: Αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου, //. Παράβαση τύπων της διαδικασίας, Hi. Παράβαση νόμου, ίν. Κατάχρηση εξουσίας ».
 • Επειδή η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση των προαναφερομένων, επομένως ως μη νομίμως ληφθείσα πρέπει να ακυρωθεί, όπως επιτάσσουν τα οριζόμενα του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010.

  Επειδή ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως ασκεί έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας στις πράξεις των ΟΤΑ. Για τους λόγους αυτούς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ακυρώνουμε την αριθμ. 297/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμπάκας περί «Ορισμού δικηγόρου ή παραίτηση από ένδικο μέσο – υπόθεση Αντωνίου Χρήστου», για τους λόγους που προεκτέθησαν στο σκεπτικό της παρούσης.

Κατά της απόφασης του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Σωκράτους 111- Λάρισα).

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .