Την απόρριψη του Π.Δ. που αφορά την καθιέρωση χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Ιερού χώρου των Μετεώρων ζητά (κατά πλειοψηφία) η Τοπική Κοινότητα Καλαμπάκας από το Περιφερειακό Συμβούλιο

admin
admin
25 Απριλίου 2017, 10:41

Την απόρριψη του Π.Δ. που αφορά την καθιέρωση χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Ιερού χώρου των Μετεώρων ζητά η Τοπική Κοινότητα Καλαμπάκας από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου    Καλαμπάκας, με αριθμό 3/2017 από  24-4-2017.

Στην Καλαμπάκα και στo Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  Καλαμπάκας σήμερα  την 24η

του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ συνήλθε

σε έκτακτη συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Καλαμπάκας, κατόπιν της  6055 /

24-4-2017 έγγραφης πρόσκλησης τoυ Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 σε κάθε Σύμβουλο. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 5 μελών, βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σινάνης Αθανάσιος
  2. Καραθανάσης Φώτιος
  3. Mπρέντα Κων/νιά
  4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
  5. Τσαρούχης Βασίλειος

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Θέσπιση χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Ιερού χώρου των Μετεώρων»

Ο Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας και εισηγούμενος το 1ο  θέμα είπε ότι:

Αύριο 25/4/2017 πρόκειται να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας επί του Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε τίτλο «Θέσπιση χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Ιερού χώρου των Μετεώρων», προς εφαρµογή του άρθρου 2 παρ.2 του Ν 2351/1995 (Φ.Ε.Κ.:225/Α’/01-11-1995).

Είναι γεγονός ότι τα Μετέωρα αποτελούν ιερό χώρο και παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς το οποίο προκαλεί τον θαυμασμό και το δέος σε όσους το αντικρίζουν και όχι μόνο.

Πλήθος ανθρώπων επισκέπτονται κάθε χρόνο τον ευλογημένο αυτόν τόπο στον οποίο ζούμε για να προσκυνήσουν τις Ιερές Μονές των Μετεώρων αλλά και να θαυμάσουν την μοναδικότητα του τοπίου.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση επισκεπτών που ασχολούνται με διαφόρων ειδών δράσεις και αθλήματα. Σαφώς λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που θα καθορίζουν το είδος και την μορφή των δραστηριοτήτων που θα επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα στα Μετέωρα έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η ησυχία και η γαλήνη των μοναχών και να μην προσβάλλεται η ιερότητα του χώρου.

Συνεπώς θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να γίνει εναρμόνιση του πνευματικού με τον τουριστικό χαρακτήρα των Μετεώρων. Οι ακρότητες και οι καθολικές απαγορεύσεις δεν συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Πάντα ο γνώμονας όμως πρέπει να είναι ο σεβασμός σε αυτό το δώρο Θεού που αποτελεί ιερό και αρχαιολογικό χώρο, πολιτιστικό αγαθό και μνημείο φυσικού κάλλους.

Θεωρώ πως ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το συγκεκριμένο, θα έπρεπε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα να τεθεί σε διαβούλευση για να εκφραστούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και να λάβει γνώση η τοπική κοινωνία.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   (κατά  πλειοψηφία)

Να ζητήσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο την απόρριψη του Π.Δ. που αφορά την καθιέρωση χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Ιερού χώρου των Μετεώρων.

Ο Πρόεδρος μειοψήφισε υποστηρίζοντας την άποψή του να ζητηθεί η αναβολή του παραπάνω θέματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να δοθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα για να γίνει διαβούλευση και να  μεταβιβαστούν τυχόν προτάσεις και διορθώσεις επί των άρθρων του Π.Δ. όπου χρειάζεται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  9/2017.

Αφού  συντάχθηκε   το  παρόν  πρακτικό,  υπογράφεται  ως  ακολούθως.

Εξαντληθέντων των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                        Η Γραμματέας                           Τα Μέλη

Σινάνης Αθανάσιος              Τζιατζιά Γραμμάτω                     Καραθανάσης Φώτιος

ΜπρένταΚωννιά

Σακελλαρίδης Λεωνίδας

Τσαρούχης Βασίλειος

 

 

 

 

 

  • ΟΧΙάς

    Πέρι το τοπικό συμβούλιο Καστρακίου πάλι στην μούγκα.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .