Το θαύμα του Αγ. Βησσαρίωνα που έσωσε τη Λευκάδα από την πανώλη

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
21 Μαρτίου 2020, 08:21

Χθες Παρασκευή όπου στην εκκλησία τελείται η ακολουθία των Χαιρετισμών προς την Παναγία μας , δυστυχώς προ κενών εδράνων λόγω των μέτρων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για την προστασία από την πανδημία που σαρώνει την υφήλιο , η οποία ωστόσο μεταδόθηκε από το ράδιο «ΣΤΑΓΩΝ» ο ποιμενάρχης μας κ. Θεόκλητος έντονα φορτισμένος αναφέρθηκε ότι η περιοχή μας έχει την ευλογία να δύο μεγάλων και θαυματουργών Αγίων του Πολιούχου μας Αγίου Βησσαρίωνα και του Αγίου Χαραλάμπους η κάρα του οποίου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου που , όπως χαρακτηριστικά είπε στέκονται ως φύλακες προστάτες για τους οικιστές  των ΣΤΑΓΩΝ , της περιοχής μας αλλά και όλου του κόσμου .

Με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς αυτής του Ποιμενάρχου μας αναφορικά με τοα θαύματα του Αγίου Βησσαρίωνα αξίζει να αναφερθούμε στο θαύμα που έκανε ο Άγιός μας στην Λευκάδα απαλλάσσοντας τους Λευκαδίτες από την πανώλη το 1743 που θέριζε τότε τον πληθυσμό του νησιού .

Την 1η Ιουνίου τιμάται από την Εκκλησία μας η ανάμνηση της απαλλαγής της νήσου Λευκάδας από την αρρώστια πανώλη, το έτος 1743

Το νησί της Λευκάδος περί τα μέσα του 18ου αιώνος μ.Χ. πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία από το λοιμό της πανώλης. Με βάση διάφορα στοιχεία 1.800 κάτοικοι αφανίσθηκαν από την «πανούκλα». Επίσης Ενετική φρουρά αποδεκατίσθηκε. Το ίδιο και ολόκληροι οικισμοί, όπως τα Κολυβάτα του ορεινού χωριού Αλέξανδρος. Τον Αύγουστο του 1743, ο ιερομόναχος Ματθαίος μετέφερε στη Λευκάδα από την ιερά μονή Δουσίκου, την τιμία κάρα του Αγίου Βησσαρίωνος, Επισκόπου Σταγών και Αρχιεπισκόπου Λαρίσης . Με τη βοήθεια του Αγίου οι Λευκαδίτες σώθηκαν από τη φοβερή ασθένεια.

Μάλιστα για να εκδηλώσουν τα ευχαριστήρια προς τον Άγιο Βησσαρίωνα  ,ανήγειραν ναό προς τιμήν του στο χώρο όπου είχε στηθεί προηγουμένως το λοιμοκαθαρτήριο και τον παρεχώρησαν ως μετόχι στη μονή Δουσίκου. Η περιοχή εκείνη μέχρι σήμερα ονομάζεται «Αγία Κάρα».

Με βάση  επίσημα στοιχεία, 1800 ψυχές αφανίσθηκαν απ’ «τήν πανούκλα τ’ Άη Χαραλάμπου» -όπως οί ντόπιοι τήν έλεγαν. Απ’ αυτούς, 1.028 ήταν οί κάτοικοι της πόλης (επί συνόλου 3.457, δηλαδή 1 πρός 3 περίπου) καί 772 οί κάτοικοι της ύπαίθρου. Επίσης, ή ένετική φρουρά αποδεκατίσθηκε. Τό Ιδιο καί όλόκληροι οικισμοί, όπως τά Κολυβάτα τού ορεινού χωριού Αλέξανδρος. Τά νεκροταφεία της μικρής πολίχνης της Άγια-Μαύρας, γέμισαν από τά πολυάριθμα ξέπνοα κορμιά τών δυστυχισμένων Λευκαδιτών. Ό τρόμος γιά τήν ξαφνική μάστιγα κυριάρχησε.

Ό ιστορικός Σπυρ. Βλαντής γράφει: «Τά συμπτώματα ήσαν φοβερά. Τό πρόσωπον, άποβάλλον τήν φυσικήν αντον χροιάν, έπέκτα έντός ολίγου τήν τον πτώματος. Ή ϊρις τών οφθαλμών διεστέλλετο, τά χείλη συνενονντο, ή γλώσσα έξηραίνετο. Ταύτα συνωδεύοντο υπό δίψης, ρίγους, παραληρήματος καί μανίας, παρά τά τοσαντα δέ δεινά τό σώμα, έκλειπούσης πάσης τον οργανισμον άντιδράσεως, κατέκειτο ώς πτώμα. Οιδήματα είς τούς βουβώνας, ή υπό τάς μασχάλας. Τήν κοιλίαν καί τό στήθος έκάλυπτον άνθρακες, σημειον άλάνθαστον σωτηρίας άν ζωηροί καί οδυνηροί, θανάτου δέ, άν ώχροί καί άνώδυνοι. Ονδεμία διάκρισις ήλικίας, φύλου, κοινωνικής τάξεως. Γενικός ο κίνδυνος καί ο τρόμος. Έν τρισίν, ή πέντε ήμέραις, οί προσβαλλόμενοι άπέθνησκον, εντυχείς δέ όσοι έν ολίγαις ώραις άπηλλάσοντο τών δεινών των.».

Γιά ένάμιση όλόκληρο χρόνο, από τόν Ιανουάριο τού 1743 μέχρι τον Ιούνιο 1744, το θανατικό θέριζε τούς αδύναμους να αντιδράσουν κατοίκους τού νησιού. Τον Αύγουστο τού 1743 ό ιερομόναχος Ματθαίος, από τήν Ί. Μονή Δουσίκου, φέρνει στήν Λευκάδα τήν θαυματουργή κάρα τού Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης.

Ένας Λευκαδίτης, ό Δημ. Πετριτσόπουλος, γραφεί σχετικά στον αδελφό του, πού βρισκόταν στην Ιταλία: «…Διό, ώς προς τους έπιζώντας δέν απομένει έλπίς σωτηρίας, εκτός και αν ή Παναγία Παρθένος μαλάξη υπέρ ήμων τήν δικαιοτάτην όργήν τον υίον της. Ύπό τό πνεύμα τούτο δέονται πάντες μετά πικρών δακρύων, πολλοί δέ μετά δακρύων αίματος. Φαίνεται, όμως, ότι ή Παναγία είσήκουσε των δεήσεων των πιστών καί ευλαβών, διότι ένέπνευσεν είς τάς Αρχάς νά έπιτρέψουν τήν έκ Λευκάδος διέλευσιν τον περιωνύμου λειψάνου τής κάρας τον Αγίου Βησαρίωνος τον θαυματουργον, τον μεγάλου έκείνου Αγίου, όστις καθημερινως τελεί τοσαντα θαύματα καί όστις διά τής διαβάσεώς του έκ των πανωλοβλήτων χωρων αποδιώκει τό κακόν, των προσβεβλημένων ανακτώντων αμέσως τήν προτέραν ευεξίαν. Ένεκα τούτου φαντάσθητι οπόση είναι ή πίστις καί ή έλπίς πάντων ήμων, αγωνιόντων νά ϊδωμεν αποκαθισταμένην τήν υγείαν. Χθές αί πληροφορίαι έβεβαίουν ότι ή αγία κάρα έφθασεν είς Πρέβεζαν καί σήμερον αναμένεται ένταύθα μετ’ αφάτου ανυπομονησίας καί χαράς των κατοίκων.

Με την παρέμβαση τού Αγίου, οι Λευκαδίτες σώθηκαν από την φοβερή ασθένεια. Έχτισαν μάλιστα ναό προς τιμήν του – στον χώρο όπου είχε στηθεί προηγουμένως το Λοιμοκαθαρτήριο- και τον παραχώρησαν σαν μετόχι στην Μονή Δουσίκου. Ή περιοχή εκείνη μέχρι σήμερα ονομάζεται «Άγια Κάρα». Καθιέρωσαν επίσης ή 1η Ιουνίου, κάθε χρόνο, να γιορτάζεται επίσημα από την τοπική Εκκλησία σαν ημέρα ευχαριστήρια προς τον Θεό, για την απαλλαγή από το δεινό αυτό. Συνέθεσαν μάλιστα και ειδικό ευχαριστήριο και ικετικό κανόνα προς τον Ιησού Χριστό. Με την είδιχη αύτη ακολουθία: α) Αποδίδεται ευχαριστία στον Θεό, διότι τούς απάλλαξε από την -όνομα και πράγμα- πανώλη νόσο. β) Αποδίδεται, επίσης, ευχαριστία στον Θεό, διότι αναπλήρωσε τούς Λευκαδίτες, πού πέθαναν από την πανώλη, με άλλους, περισσότερους κατοίκους. και γ) Αναπέμπεται δέηση για την ανάπαυση των ψυχών όσων πέθαναν από την φοβερή αρρώστια, είτε κατοίκων τού νησιού είτε ξένων. Να σημειωθεί ότι ο  Άγιός μας εκτός της Θεσσαλίας τιμάται , στην Ήπειρο, στη Δ. Μακεδονία, στη Φιλιππιάδα , στην Λευκάδα, στο Βαθύ τού Μεγανησίου και στις παραδουνάβιες χώρες.

Ας μην απελπιζόμεθα. Άς  στρέψουμε το βλέμμα μας στους ιερούς βράχους των Μετεώρων και στον Άγιό μας και ας αναπέμψουμε μετά βαθειάς ταπείνωσης και συντριβής ικεσίες προς βοήθειά των προς εμάς . Και ας είμαστε σίγουροι ότι η βοήθεια των Οσίων Μετεωριτών πατέρων , του Αγίου μας και του Αγίου Χαραλάμπους , είναι δεδομένη .

Πηγή: orthodoxianewς.gr

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .