Στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) την υλοποίηση της μελέτης: «Υδρογεωλογική αναγνώριση» στην Τ.Κ. Μαυρελίου

admin
admin
21 Ιανουαρίου 2016, 18:28

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1/2016
Εκτέλεσης υπηρεσίας και ανάληψης δαπάνης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 περί διοίκησης των Δ.Ε.Υ.Α.
2. Τις αριθμ. Α.Υ.Ο. 2024710/602/0026/98 (ΦΕΚ 431/98 τεύχος Β΄) και 2/45564/026/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1066/2001) Υπουργού Οικονομίας περί διαμόρφωσης των χρηματικών ορίων.
3. Τις διατάξεις της § 5 του άρθρου 6 του Ν.1069/1980.
4. Τον συνταχθέντα, ψηφισθέντα και εγκριθέντα με την αριθμ. 36/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ οικονομικού έτους 2016.
5. Την ανάγκη υδρογεωλογικής αναγνώρισης στην Τ.Κ. Μαυρελίου.
6. Την με αριθμό 1/15-1-2016 εισήγηση για την εκτέλεση της παραπάνω μελέτης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Αναθέτουμε στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών
& Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.), με Α.Φ.Μ. 997400276, την υλοποίηση της μελέτης: «Υδρογεωλογική αναγνώριση», στην Τ.Κ. Μαυρελίου, Δ.Ε. Τυμφαίων, του Δήμου Καλαμπάκας, αντί του ποσού των 700,00 € με Φ.Π.Α.
2. Εγκρίνουμε την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής σε βάρος της με Κ.Α. 16.12.01 πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, «Μελέτες – Έρευνες», (Υδρογεωλογική αναγνώριση, στην Τ.Κ. Μαυρελίου, Δ.Ε. Τυμφαίων, του Δήμου Καλαμπάκας, βάσει των συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

  • ΟΧΙάς

    Δελτίο τύπου για τον αγωγό και τα λύματα της Διάβας………….

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .