Στο ¨Δια Βίου Μάθηση ¨ η Καλαμπάκα-Ο Δήμος υπέγραψε σύμβαση για υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης Ενηλίκων

admin
admin
15 Ιουλίου 2014, 14:16

Ένας από τους Δήμους της χώρας που θα συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση ενηλίκων με τον τίτλο ¨δια βίου μάθηση¨ , είναι ο Δήμος Καλαμπάκας. Ο Δήμαρχος κος Σακελλαρίου υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου , του Υπουργείου Παιδείας και το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
Η σύμβαση αναφέρει:

Στην Αθήνα σήμερα, 1407/2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, καλούμενοι εφεξής
«συμβαλλόμενα μέρη»:
α) Αφενός, το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ενεργεί δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάδησης του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Α Παπανδρέου 37, καλούμενη εφεξής απλώς «Γ.Γ.Δ.Β.Μ.», και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γ. Κουκουδήμο
β) Αφετέρου, ο «Δήμος Καλαμπάκας», που αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτης βαθμίδας, εδρεύει στην Ε. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42200, Καλαμπάκα, εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον οικείο Δήμαρχο Σακελλαρίου Δημήτριο και θα καλείται εφεξής απλώς «Δήμος» και
γ) Εκ τρίτου, το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάδησης», που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών αριθμός 417 και Κοκκινάκη, εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φίλιππο Λέντζα και θα καλείται εφεξής απλώς «.Ίδρυμα»’
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 21 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάδησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/Α’/21-9-2010),
1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. I, τομέας στ’ του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/30-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.4. Τις διατάξεις του Ν.411Ε/2013 (ΦΕΚ 2ΥΑ’/30-11-2013), «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»,
1.5. Τις διατάξεις των άρθρου 3 και 11 του Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ 12VA’/2-6-1970), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και της Κ.Υ.Α. 121175Η/34.11.2011 των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 250S/B’/4-ll-2011),
1.6. Τις αποφάσεις ένταξης 5350 και 5351/3-4-2012 των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΑΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 και ΑΠ8» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάδηση» – Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. – Ε.Σ.Π.Α.
1.7. Την υπ’ αρ. 49410-4-2014 ανοικτή πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με
θέμα «Ανοιχτή πρόσκληση προς τους Δήμους της χώρας»
1.8. Το 5570/6-6-2014 έγγραφο διαβίβασης της αίτησης συμμετοχής του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας,
1.9. Την 178/2014, Πρακτικό 9/17-4-2014, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί ίδρυσης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης,
1.10. Την 178/014, Πρακτικό 9/17-4-2014, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί συμμετοχής στο εν λόγω Έργο,
1.11. Την 178/014, Πρακτικό 9/17-4-2014, Απόφαση του Δήμου περί ορισμού Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ & ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
2. Τη συνυπογραφή και εφαρμογή της παρούσας «Προγραμματικής Σύμβασης», με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη εκδηλώνουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, δεσμεύονται από κοινού νια τη συνεργασία τους με αντικείμενο την οργάνωση και το συντονισμό νια την αποτελεσματικό εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, θέτοντας παράλληλα τους γενικούς όρους που θα διέπουν τη συνεργασία τους αυτή. Μέσω της Σύμβασης αυτής τα συμβαλλόμενα μέρη αποσκοπούν:
2.1 Α. Στην εφαρμογή του Ν. 3879/2010, σύμφωνα με τον οποίο η Γ.Γ.Δ.Β.Μ:
1. Έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της διά βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, να εποπτεύει την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής, των κανόνων και του Προγράμματος αυτού και να συντονίζει το σύστημα διά βίου μάθησης.
2. Έχει την εποπτεία και τη διαχείριση του συστήματος γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιάζει και διαχειρίζεται προγράμματα διά βίου μάθησης εθνικής σημασίας που αφορούν τον πληθυσμό της χώρας και τον απόδημο ελληνισμό.
3. Συντονίζει και αξιολογεί τις λειτουργίες του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης και των αποτελεσμάτων του.
4. Μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
5. Μεριμνά για τη συμμετοχή των μελών των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε προγράμματα διά βίου μάθησης.
6. Μεριμνά για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών των υπηρεσιακών μονάδων και των αρμόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης των Περιφερειών και των Δήμων.
Β. Στην εφαρμογή του Ν. 3879/2010, σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος:
1. Ιδρύει και Λειτουργεί Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
2. Ανιχνεύει εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες σε τοπικό επίπεδο.
3. Προωθεί την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και
Γ. Στην εφαρμογή του γ Ν. 3879/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/AV30-1-2013) σύμφωνα με τους οποίους το Ίδρυμα υλοποιεί δράσεις, προγράμματα ή έργα για τη Δια Βίου Μάθηση.
2.2 Στο προαναφερόμενο πλαίσιο και σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση, το έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγγραφο διαβίβασης στοιχείων, καθώς και τους συνημμένους εκεί πίνακες κλπ. (βλ. ανωτέρω, στο προοίμιο της παρούσας, με αριθμούς 1.7,1.8,1.9,1.10 και 1.11 αντίστοιχα), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, ο Δήμος αναλαμβάνει:
1. Να διαθέτει χώρους διοίκησης και εκπαίδευσης, να παρέχει υλικοτεχνική
υποδομή και να ορίζει υπεύθυνο εκπρόσωπο του Δήμου για την εφαρμογή προγραμμάτων διά βίου μάθησης.
2. Να ιδρύει και να λειτουργεί ένα ή περισσότερα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας Διά Βίου μάθησης που διαθέτει, όπως ορίζεται στη σχετική Νομοθεσία, προκειμένου να δύναται να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια εφαρμογής.
3. Να διαχειρίζεται τοπικές δομές, στο πλαίσιο των κατά τόπους «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» που τις διαθέτει στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ειδικότερα πρόκειται περί δομών, οι οποίες:
1. Πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές:
α) της τήρησης κανονισμών ασφάλειας και πυρασφάλειας,
β) της προσβασιμότητας σε Α.ΜΕ.Α. και
γ) της εξασφάλισης λειτουργικότητας και υγιεινής.
2. Διαθέτουν την κατάλληλη, για διοίκηση και εκπαίδευση, υλικοτεχνική υποδομή.
4. Να υποβάλλει προτάσεις για προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που επιθυμεί να υλοποιηθούν στα ως άνω «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης».
5. Να προβλέπει τον αριθμό των τμημάτων μάθησης που θα αναπτυχθούν εκεί ή/και να υποβάλει αιτήματα για τροποποίηση του αριθμού τους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, να υποστηρίζει την επικοινωνιακή πολιτική των Κέντρων αυτών σε τοπικό επίπεδο, να υποδέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευομένων, να επιλέγει τους εκπαιδευόμενους με την υποστήριξη του Ιδρύματος, να εκδίδει τις βεβαιώσεις παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από τον ίδιο και το Ίδρυμα και, γενικότερα, να πράττει οτιδήποτε άλλο αναγκαίο για την υλοποίηση των προγραμμάτων και τη συμμετοχή του στις πράξεις που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση και το νόμο.
2.3 Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, το Ίδρυμα αναλαμβάνει:
1. Να διαθέτει το προσωπικό που προβλέπεται, να καθοδηγεί, παρακολουθεί και αξιολογεί το προσωπικό για την υποστήριξη των «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» (υπεύθυνοι εκπαίδευσης, ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας, υπεύθυνοι οργάνωσης, καθώς και εκπαιδευτές).
2. Να καλύπτει τις δαπάνες για την οργάνωση και υλοποίηση των τμημάτων των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης», αναλογικά με τις ώρες εκπαίδευσης.
3. Να αναπτύσσει υποστηρικτικά εργαλεία για τα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» (εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών, κ.λπ.)
4. Να υποστηρίζει συνολικά από επιστημονική και διοικητική άποψη τα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» και τις πράξεις «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας – ΑΠ7&ΑΠ8».
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
3.1.Τυχόν περιπτώσεις προβλημάτων ή παραβλέψεων ως προς την εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης, επιλύονται ή διευθετούνται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και την επίλυση τυχόν διαφορών συγκροτείται Κοινή Επιτροπή, με θητεία έως τη λήξη των πράξεων, η οποία αποτελείται από:
α) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας ΔΒΜ, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Δ.Β.Μ.,
β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου, με έναν (1) αναπληρωτή του που ορίζονται από το Δήμαρχο ή τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
y) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με έναν (1) αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Η Επιτροπή συνεδριάζει, με πρόσκληση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όποτε προκύψει ανάγκη.
3.2. Το προϋπολογιζόμενο ενδεικτικό κόστος για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, ως προς τα προγράμματα που παρέχονται στο πλαίσιο των Πράξεων ανέρχεται σε 5,4 ευρώ ανά ώρα και ανά εκπαιδευόμενο (ανθρωποώρα εκπαίδευσης). Το ποσό που θα προκύψει τελικά θα διατίθεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από τον προϋπολογισμό των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης -Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας – ΑΠ7 & ΑΠ 8», οι δε σχετικές δαπάνες προγραμματίζονται και διενεργούνται από το Ίδρυμα επ’ ωφελεία και για λογαριασμό του Δήμου. Είναι δυνατόν, ανάλογα με την πρόοδο του έργου, να αυξηθεί ή να μειωθεί τόσο η ανωτέρω εκτίμηση ανθρωποώρας εκπαίδευσης όσο και η συνολική δαπάνη για τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου.
3.3.0ποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου ή επέκταση της Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιείται μόνον εγγράφως, με κοινή υπογραφή των συμβαλλομένων φορέων.
3.4. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες ή εκδηλώσεις που είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο της πράξης και των όρων της παρούσας Σύμβασης.
3.5. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύμβαση.
3.6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Σύμβασης ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή ειδικότερες συναφείς διατάξεις.
Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την 33/12/2015, που συμπίπτει με τη λήξη των Πράξεων. Σε περίπτωση παράτασης των Πράξεων, η διάρκεια της Σύμβασης επεκτείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη νέα οριζόμενη από την Διαχειριστική Αρχή ημερομηνία λήξης.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, η οποία, αφού διαβάστηκε από αυτά, υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .