Συμβάσεις έργου θα συνάψει η ΚΕΝΑΚΑΠ

admin
admin
23 Ιανουαρίου 2017, 09:30

Η «Αναπτυξιακή Τρικάλων-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ» (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε) λαμβάνοντας υπόψη :

–  Την με Αριθμ. Πρωτ. : 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης και

–  την υπ’ αριθ. 276/28-11-2016 (θέμα 4ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. -(ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ)»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και ειδικότερα μέχρι 31/12/2017 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του, με :

  • Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό (Π.Ε.)
  • Έναν (1) Δασοπόνο (Τ.Ε.)
  • Έναν (1) Οικονομολόγο (Π.Ε.)
  • Έναν (1) Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Π.Ε.)

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της εταιρείας “Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)” και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στην Καλαμπάκα, οδός Ιωαννίνων 84, τκ 422 00, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καραφύλλα Παναγιώτα, οδός Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα τηλ. 24320-25370 και 24320-75250.

Η αναλυτική Προκήρυξη καθώς και το παράρτημα με τα σχετικά υποδείγματα προς συμπλήρωση και υποβολή είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (www.kenakap.gr) και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) απ’ όπου μπορούν να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια ΕπιτροπήΑξιολόγησηςκαι στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε..

 

Για την Αναπτυξιακή Τρικάλων – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Χρήστος Ν. Σινάνης

  • Θ.Μ

    Τηλεφώνησα στην εταιρεία και ζήτησα να με ενημερώσουν, για το ποια άτομα είναι στην επιτροπή αξιολόγησης, παρόλο που επέμεινα η απάντηση ήταν αρνητική. Γιατί;

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .