Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2μηνης) χρονικής διάρκειας από το Δήμο Kαλαμπάκας

18 Ιουνίου, 2015 12:42 Επιμέλεια: /

δημαρχείο

Το πράσινο φως για πρόσληψη 22 ατόμων δίμηνης σύμβασης για το Δήμο Καλαμπάκας  έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας.

Αναλυτικά η απόφαση:

Έχοντας υπόψη:

1:Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α ́/7-6-2010)
2:Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α ́)
3:Την Πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/Α ́)
4: Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Τ.Α ́/99) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» με το οποίο προστίθεται περιπτ. κ. στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94.
5:Tις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ 28/τ.Α ́/1994) 2
6:Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2.ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α ́/2009)
7: Τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Τ.Α ́/2006) «Κώδικας δήμωνκαι κοινοτήτων»
8: Τις διατάξεις των άρθρων 170 & 206του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α ́/2007)
9:Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης….και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ47/τ.Α ́/2015)
10:Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 εδάφιο ββ) του Π.Δ.138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α ́/27-12-2010)
11:Την αριθμ. 184/3-6-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψηείκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες εποχικές & πρόσκαιρες ανάγκες ,όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση.
12:Το από 29-5-2015 έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας
13:Το γεγονός ότι η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού επιτρέπεται, σύμφωνα με τον Ν. 2738/99, τότε
μόνο όταν οι συγκεκριμένες πραγματικές ανάγκες διαρκούν όχι περισσότερο από (2) μήνες και με την αντιμετώπισή τους, εντός του χρονικού αυτού διαστήματος παύουν να υπάρχουν.
14:.Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015
για τον σκοπό αυτό στους Κ.Α.20-6041 και 30-6041.001 (Η αριθμ.πρωτ.12054/4-6-2015βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου)
15:Επειδή οι αναφερόμενες, στην αριθμ.184/-6-2015 απόφαση του ανωτέρω Δήμου,προσλήψεις προσωπικού, είναι νόμιμες καθότι πρόκειται για ανάγκες περιορισμένης χρονικής περιόδου χωρίς τη δυνατότητα επαναπρόσληψης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την αριθμ.184/3-6-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας Ν.Τρικάλων
για την πρόσληψη είκοσι δύο (22)ατόμων ήτοι:
Οδηγοί ΔΕ  5
Οδηγοί ΔΕ (με κάρτα ψηφ.Ταχογράφου) 1
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ 10
Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων) 6
ΣΥΝΟΛΟ Είκοσι δύο (22) άτομα

για την κάλυψη άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου,με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκείας δύο (2) μηνών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΟYΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓIΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟEΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΡΤHΣΕΙΣ. ΑΥΤO ΤΟ ΑΦHΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡIΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. ΕΛΕYΘΕΡΑ ΜΠΟΡΕIΤΕ ΝΑ ΣΤΕIΛΕΤΕ ΠΡΟΣ ΑΝAΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚH ΣΑΣ AΠΟΨΗ.ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠAΡΞΕΙ ΑΝAΡΤΗΣΗ, ΤΗΣ ΟΠΟIΑΣ ΕIΣΤΕ ΚAΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ, H ΠΟΥ ΘIΓΕΣΤΕ ΑΠO ΑΥΤH, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ AΜΕΣΑ ΜΑΖI ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑIΤΗΤΗ ΔΙOΡΘΩΣΗ. ΕAΝ EΧΕΙ ΣΥΜΒΕI ΚAΤΙ ΑΠO ΤΑ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΔΕΝ ΘΑ EΧΕΙ ΓIΝΕΙ ΕΣΚΕΜΜEΝΑ. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕYΟΥΝ ΣΧOΛΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟYΝΤΑΙ OΠΩΣ ΕIΝΑΙ ΕΥΠΡΕΠΕIΣ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟYΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΕYΓΟΝΤΑΣ YΒΡΕΙΣ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.