Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΚΕΝΑΚΑΠ

admin
admin
30 Ιουνίου 2015, 17:49

Πραγματοποιήθηκε σήμερα  το μεσημέρι στα γραφεία του ΚΕΝΑΚΠ η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας , με μια σειρά  θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:

1.      Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2014 έως 31-12- 2014 µετά των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Eλεγκτών.

2.      Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης του 2014.

3.      Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2015.

4.      Απόφαση περί ορισµού τακτικών και αναπληρωµατικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2015 καθώς και της αµοιβής αυτών.

5.      Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου στην πρωθύστερη κατάσταση λόγω µη πραγµατοποίησης της αύξησης και λήψη εκ νέου απόφασης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

6.      Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων :

α) του υπ΄αριθµ. 40/1-12-2014 (θέµα 1ο) Πρακτικού συνεδριάσεως της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER (Ε∆ΠL) µε «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER (Ε∆ΠL)» µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα που την απαρτίζουν-ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε∆ΠL

β) του υπ΄αριθµ.262/01-12-2014 (Θέµα 1α και 1β) Πρακτικού συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: «α) Περί ανασύνθεσης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER, β) Καθορισµός της Ε∆ΠL µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα που την αποτελούν και εκχώρηση αρµοδιοτήτων του ∆.Σ. σε αυτήν για την εφαρµογή και διαχείριση του Άξονα 4. «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER του Π.Α.Α. 2007-2013».

γ)   του   υπ΄αριθµ.   260/23-09-2014   (Θέµα   7ο)   Πρακτικού   συνεδριάσεως   του  ∆ιοικητικού

Συµβουλίου «Περί έγκρισης αντικατάστασης µέλους του φορέα της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER».

δ) της υπ΄αριθµ. 265/31-03-2015 (Θέµα 7ο) Πρακτικού συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

«Περί αιτήµατος παραίτησης και αντικατάστασης µέλους του φορέα του ∆.Σ. της εταιρείας κου Παππά ∆ηµητρίου (εκπρόσωπος ΕΒΕ)».

kenakap (3) kenakap (2) kenakap (1)

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .