Πραγματοποιήθηκε η επιμορφωτική ημερίδα με θέμα ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 4412/2016’

Νικόλαος Γκιάτας(Μούρης)
5 Οκτωβρίου 2016, 11:42

Κλειστές παρέμειναν σήμερα η Τεχνική και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμπάκας λόγω της επιμορφωτικής ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό κέντρο με θέμα ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 4412/2016’.

Την ημερίδα παρακολούθησαν  οι υπάλληλοι του δήµου Καλαµπάκας, καθώς και των νοµικών του προσώπων.

Στόχευση της ημερίδας ήταν η αναλυτική παρουσίαση της νοµοθεσίας και νοµολογίας σε θέµατα δαπανών των Ο.Τ.Α., καθώς και των προτάσεων για αλλαγή του θεσµικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.

Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν οι  ενότητες:

• Θεσµικό πλαίσιο σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µετά την ψήφιση του Ν. 4412/2016.

• Νοµιµότητα σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. ∆ιαδικασία ανάθεσης.

• Ορισµοί, έννοιες, όργανα λήψης αποφάσεων.

• ∆ιαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Παρουσίαση κάθε διαδικασίας ανάθεσης.

• ∆ικαιούµενοι συµµετοχής, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής.

• Κανόνες δηµοσιότητας. Προθεσµίες. • Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων.

• ∆ιαγωνιστική διαδικασία. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.

• Κατακύρωση αποτελέσµατος. Κατάρτιση σύµβασης. Όροι και προϋποθέσεις τροποποίησης αυτής.

• ∆ιαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων. Παραδόσεις, παραλαβές, έλεγχοι, πρακτικά.

• Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Γνωµοδοτικά και αποφασιστικά. Συγκρότηση, αρµοδιότητες. • Ενστάσεις κατά αποφάσεων, παράβολα.

• Έννοµη προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.

• Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Προσωρινά µέτρα, ακυρότητα διαδικασίας, σύµβασης. • ∆ικαστική προστασία, αξίωση αποζηµίωσης.

• Τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης απόφασης της Α.Ε.Π.Π. ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου.

• Μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. Καταργούµενες διατάξεις. Έναρξη ισχύος των επιµέρους άρθρων αυτού.

Η εξέταση και ανάπτυξη της κάθε ενότητας έγινε µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και τη νοµολογία που προκύπτει από συγκεκριµένες πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρών στο Εργατικό κέντρο και ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Σινάνης, ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου και ο Γ.Γ. του Δήμου κ. Γιαννάκος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .