Όλοι γελούσανε μ΄έμένα ……

admin
admin
8 Φεβρουαρίου 2016, 12:30

Όλοι γελούσανε μ’έμένα  χάνομαν κ’έγώ στα  γέλια, λαϊκή φράση με πολλά ύπονοούμενα. Χειροκροτούν  χαίρονται οί δημόσιοι <ύπάλληλοι> οί συνδικαλιστές,οί δημοσιογράφοι οί γιατροί οί πατρίκιοι γενικά χειροκροτούν ποιο ζωηρά πανευτυχείς και οί άγρότες οί φτωχοί συγγενείς συμμετέχοντες στην έκλογική νίκη ΣΎΡΙΖΑ. Παλιότερα μας χαρακτήριζαν οί <έλαφρώς> όπλισμένοι, οί πένητες οί άπελεύθεροι οί  κολήγοι

Άποδείχθηκε σ΄αύτήν την έκλογή (25-1-2015) ότι τα ίσχυρά συνδικάτα τών <ύπαλλήλων> των< λειτουργών>  πίεζαν τους έπαγγελματίες πολιτικούς με την παντοδυναμία τους και ότι ήθελαν τόπαιρναν  όπως τα τόσα έξευτελιστικά προνόμια,κεκτημένα (επίδομα βαρβάτου).Τώρα με την κρίση και κάτω  άπό  την πίεση του ΔΝΤ της Ε.Ε. και της χρεωκοπίας συνυπεύθυνοι, για πρώτη φορά ή Κυβέρνηση τάβαλε μαζί τους άφαιρώντας τους προνόμια μισθούς κ.ά.

Το έκλογικό άποτέλεσμα άναμενόμενο  καταποντίστηκαν οί Κυβερνητικοί έπαληθεύοντας το ότι  ό ποιό  επικίνδυνος άντίπαλος είναι ό δικός σου.

Μόλις ή Κυβέρνηση Σύριζα άνέλαβε δέχθηκε να ίκανοποιήσει τις άπαιτήσεις  των  ύπαλλήλων της ΕΡΤ,των καθαριστριών,νάτος κ’ό καφές με κρουασάν στον Φωτόπουλο Δ.Ε.Η.τόν συνδικαλιστή κλειδούχο. Θυμήθηκα τον Ανδρέα Παπανδρέου με τους  άπολυμένους της Ε.Α.Σ.τούς δικαίωσε όχι όμως και το τι ύποσχέθηκε στους άγρότες,τσιφλίκια  μοναστηριακά κ.ά.                                             Άκούσατε τίποτα απ’ τον Σύριζα για σας; γιατί  πανηγυρίζετε; έκτός αν νοιώθετε χορτάτοι βλέποντας τους άλλους να τρώνε (και τα δικάσας) χορταίνετε κ΄έσείς Παρερμηνεύοντάς το κάπως  ενεργούμε και ύποτακτικά όπως….<’ολοι γελούσανε μ΄έμένα χάνομαν κ΄έγώ  στα γέλια >.

   23 -3 -2015    Χρίστος Μόκας  

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .