Με απόφαση Δημάρχου αλλαγές στην Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήµου Καλαπάκας και του συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων ζώων – Τα ονόματα

admin
admin
11 Απριλίου 2016, 11:30

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 127/19-03-2015 απόφαση ∆ηµάρχου
περί Συγκρότησης Επιτροπής για την παρακολούθηση του
προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ∆ήµου
Καλαµπάκας»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη :
• Τα άρθρα 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
• τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ
15/02.02.2012 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. ε’ της
παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’)
• Την µε αρ. πρωτ. 4459/24-03-2016 αίτηση παραίτησης µέλους από την
πενταµελή επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων.
• Την µε αρ. πρωτ. 4966/5-04-2016 αίτηση του φιλοζωικού «Άρτεµις» για
συµµετοχή και αντικατάσταση µέλους στη πενταµελή επιτροπή του ∆ήµου .
• Την µη συµµετοχή του φιλοζωικού συλλόγου «Η ΣΤΕΓΗ» στην πενταµελή
επιτροπή σύµφωνα µε την απόφασή του.
• Την απόφαση ∆ηµάρχου Καλαµπάκας 127/19-03-2015 µε την οποία
συγκροτήθηκε η επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράµµατος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ∆ήµου Καλαµπάκας
• Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης αδέσποτων ζώων στο
∆ήµο Καλαµπάκας για την επίλυση του προβλήµατος που υπάρχει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Συγκροτεί Πενταµελή Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράµµατος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήµου Καλαµπάκας η οποία
αποτελείται από τους:
1. Στατήρα Μαρία κτηνίατρο, υπεύθυνη του προγράµµατος διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο ∆ήµο Καλαµπάκας .
2. Αναγνωστόπουλος Αλκιβιάδης ∆ηµοτικός Σύµβουλος εκπρόσωπο του
∆ήµου Καλαµπάκας και υπεύθυνο για την καθοδήγηση, τον συντονισµό και τον
έλεγχο λειτουργίας της επιτροπής .
3. Ταµπουράς Παναγιώτης ∆ηµοτικός Σύµβουλος εκπρόσωπο του ∆ήµου.
4. Μπαρτολόττα Βασιλική µέλος του φιλοζωικού Σωµατείου «Άρτεµις» µε
αναπληρωµατικό µέλος την κυρία Μαργαρίτη Ελένη.
5. Κουτσογιάννης Γεώργιος του Κων/νου µέλος του φιλοζωικού Σωµατείου
«Άρτεµις»
Β. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς,
σύµφωνα µε τον ορισµό της περίπτωσης στ’ του άρθρου 1 του Ν.4039/12, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 4235/2014 και αντιµετωπίζει τα
προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 114/05-03-2015 απόφαση ∆ηµάρχου
περί συγκρότησης συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων ζώων
συντροφιάς ∆ήµου Καλαµπάκας»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη :
• Τα άρθρα 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
• το άρθρο 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’), όπως
αντικαταστάθηκε από την περίπτ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν.
4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’)
• Την µε αρ. πρωτ. 16874/23-7-2015 επιστολή παραίτησης µέλους από το
συνεργείο περισυλλογής του ∆ήµου Καλαµπάκας .
• Την µε αρ. πρωτ. 4966/05-04-2016 αίτηση του φιλοζωικού «Άρτεµις» για
συµµετοχή µέλους στη περισυλλογή των αδέσποτων ζώων του ∆ήµου .
• Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων ζώων στο
∆ήµο Καλαµπάκας για την επίλυση του προβλήµατος που υπάρχει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1) Συγκροτεί συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
∆ήµου Καλαµπάκας το οποίο αποτελείται από τους:
1. ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ – Μέλος φιλοζωικού η «Άρτεµις»
2. ΜΑΝΩΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – Μέλος φιλοζωικού συλλόγου «Η ΣΤΕΓΗ»
Το έργο του συνεργείου σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.4039/12, είναι η
περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήµου Καλαµπάκας και η
επανένταξή τους .
Το συνεργείο περισυλλογής θα καθοδηγείται και θα ελέγχεται για το έργο του
από εθελοντή κτηνίατρο .
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

  • Christos Ktenas

    Τα βλέπετε Κε Γιαννάκο? Λυπάμαι που το διαβάζω εδώ κι αυτό παρότι είχαμε βρεθεί μαζί στις 11:00 σήμερα δε μου το είπατε προς ενημέρωση τουλάχιστον κι ας ψιλοσυζητήσαμε,φέρει την υπογραφή σας κατ εντολήν.Δε νομίζω να μένει κάτι άλλο απο το να σας ευχηθώ καλή αδεσποτομάζωξη,και να μη βρεθώ στη δυσσάρεστη θέση να έχω κι εσάς απέναντί μου.Μέσα απο το σχόλιό μου σας καλώ πλέον επειδή παρόλο που παραιτήθηκα ενω συνεχίζω να προσέχω τα ζώα με τα μηδαμινά που προσφέρετε εσεις Και πολλά περισσότερα οι φιλοζωοι να απαλλαγώ οριστικά των εθελλοντικών μου καθηκόντων.Για άλλη μια φορά η δημοτική αρχή με κάνει να μετανιώνω την ώρα που ασχολήθηκα και όχι του τι έχασα.Συνεχίστε στο θεάρεστο έργο με προσωρινές λύσεις μόνο γραπτώς.Ενημερώστε το κόσμο για τις 3 αποφάσεις που πήρε η πενταμελή επιτροπή στις τελευταίες 2 συνεδριάσεις και θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος.Κάτσε μετά εσύ Βαγγέλη και παρακάλα για δουλειά όταν προσφερόμαστε δωρεάν.Όχι το χάσμα δε θα γεφυρωθεί…ουτε ανεμόσκαλα δε βλέπω.Απο δω και πέρα θα διαπιστώσετε τα πραγματικά έξοδα διαχείρισης των αδέσποτων σε χρημα και ανθρώπινο δυναμικό.Δυόμιση χρόνια αρκετά «γλυτωσε»ο Δήμος και τα πληρώσαμε όλοι οι άλλοι.
    Ας πουμε έχετε δικαιολογία σαν Δήμος ότι έχω παραιτηθεί απο πρόεδρος,έχετε ενημερωθεί επίσημα?και λέμε τώρα ότι εγω είπα και ξελέω πάλι δεν είστε εκτεθιμένοι?Είχαμε το ΟΡΑΜΑ μας στερήσανε τη ΔΡΑΣΗ.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .