Ληξιπρόθεσμα σε πολλούς Δήμους της Χώρας – Δεν περιλαμβάνεται ο Δήμος Μετεώρων

admin
admin
21 Μαΐου 2020, 08:28

Πάνω από 9,5 εκατομμύρια ευρώ , μοίρασε το Υπουργείο Εσωτερικών σε 27 Δήμους της χώρας , για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο Δήμος Μετεώρων κατέθεσε αίτημα για 1,5 εκατομμύρια ευρώ ( βάση λεγομένων του κου Δημάρχου και αναμένει την ανταπόκριση του κράτους.

Θα υπάρξει ανταπόκριση ; θα δούμε …..

Πάντως ο Δήμαρχος είναι αισιόδοξος και θα μας τα πει σήμερα.

Η απόφαση του Υπουργείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                     

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Ταχ.Κώδικας:101 83 – ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δ. Μπιτούνη Τηλ.: 213 1364704

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 233 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α΄) και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 4. Το Π.Δ 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 5. Την υπ’ αριθμ. 4025/21-1-2020 (ΦΕΚ 123 Β’) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
 6. Τα επιμέρους αιτήματα επιχορήγησης για την εξόφληση υποχρεώσεων των δικαιούχων φορέων.
 7. Την με αριθμ. 19232/20.3.2020 (ΦΕΚ 221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών».
 8. Το γεγονός ότι το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» επαρκεί για την εν λόγω κατανομή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιχορηγούμε με συνολικό ποσό έως 9.587.814,04 και χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», τους Δήμους της Χώρας που αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους:

 • από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 16/12/2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
 • από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 που αφορούν σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν.2639/1998 καθώς και
 • για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019, με οποιοδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.1068/1980 (ΦΕΚ 190 Α΄).

 

Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ Α.Π. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

1

 

59504

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

9493/12-2-2020,27858/7-5-2020(ΟΡΘΗ)

 

950.144,68

2 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21466/3-4-2020 458.473,75
3 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9483/12-2-2020 598.496,31
4 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13595/26-2-2020,21443/3-4-2020(ΟΡΘΗ) 58.192,64
5 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14294/28-2-2020,21450/3-4-2020 1.000.510,25
6 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24108/16-4-2020 1.572.040,12
7 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21377/3-4-2020 1.063.915,67
 

8

 

59531

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

23674/15-4-2020

 

10.895,83

9 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19571/24-3-2020,23459/14-04-2020(ΟΡΘΗ) 41.248,48
10 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 21748/6-4-2020 186.703,33
11 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 24715/21-04-2020 25.936,45
12 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 24861/21-4-2020 49.086,30
13 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 25184/22-4-2020 79.833,95
14 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 13275/26-2-2020 62.008,82
15 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22525/9-4-2020 130.017,66
16 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24077/16-4-2020 213.470,52
17 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 24865/21-4-2020 41.972,14
18 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23212/13-4-2020 20.290,06
19 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 25366/23-4-2020 553.195,44
20 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 18480/16-3-2020 190.070,97
21 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 13097/25-2-2020 654.858,85
22 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 22558/9-4-2020,27921,27808/7-5-20(ΟΡΘΗ) 393.677,48
23 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19561/24-3-2020 569.476,44
24 55911 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 23106/13-4-2020 250.479,85
25 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 21933/7-4-2020 245.103,79
26 57307 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 24710/21-4-2020 15.300,00
27 50703 ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 18483/16-3-2020,21725/7-4-2020(ΟΡΘΗ) 152.414,26
ΣΥΝΟΛΟ 9.587.814,04

 

Για την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεών τους οι επιχορηγούμενοι Δήμοι υποβάλλουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών Εντολές Εξόφλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της αριθμ. 4025/21-1-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο Δήμο για την άμεση απόδοσή τους.

Τα ανωτέρα ποσά εγγράφονται με αναμόρφωση, στον προϋπολογισμό εσόδων οικονομικού έτους 2020 των δικαιούχων Δήμων, σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1219 «Λοιπές επιχορηγήσεις».

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Ως πίνακας δικαιούχων Γρ. Δημάρχων
 2. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Ακαδημίας 40, Τ.Κ.101 74 Αθήνα

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού
 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
 4. Υπηρεσιακή Γραμματέα
 5. Γεν. Διευθυντή Οικ. Τοπ. Αυτ/σης και Αναπτ. Πολιτικής
 6. Δ/νση Οικον.& Αναπτ. Πολιτικής
 7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)

 

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .