Η απόφαση ένταξης της Αγροτικής Οδοποιίας Καστρακίου

admin
admin
20 Δεκεμβρίου 2014, 08:38

Αθήνα, 18 / 12      /2014

Αριθμός Πρωτ.:24444

Προς: ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Κοιν: Π.Δ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ» Δήμου Καλαμπάκας , Περιφερειακής Ενότητας Τρικαλων,   στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας Έχοντας υπόψη:

1.     Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει κάθε φορά.

2.     Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6015/29-11-07 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α., που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007, απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Π.Α.Α.

3.     Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά.

4.     Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 – Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»            5.     Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6.     Την με αριθμ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ 2153/Β/16-10-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος   «Αγροτική                                     Ανάπτυξη      της                    Ελλάδας                  2007-2013»    όπως     έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 11246/ 30-12-2009 (Φ.Ε.Κ. 14/15-01-2010) και με την αριθμ. 2049/20-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 1183/9-6-2011) και ισχύει.

7.     Την αριθμ. 399570/10.11.2001 (ΦΕΚ 1363/01 τΒ) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης           και                     θέσης               Ειδικού Γραμματέα                        στο    Υπουργείο               Γεωργίας»,      όπως συμπληρώθηκε με τις 229920/20.2.2002 (ΦΕΚ 233/02 τΒ) και 222822/6.5.2003 (ΦΕΚ 592/03 τΒ) όμοιες και όπως έχει μετονομαστεί σε Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών με το Ν. 3614/2007.

8. Την υπ αριθμ. 6792/102229/22-08-13 (ΦΕΚ 410/ΥΟΔΔ/26-08-13) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Δημήτριος Ιατρίδης του Μιχαήλ στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την υπ’ αριθμ. 500/115675/26-9-2013 (ΦΕΚ 2418/27-9-2013 τ.Β) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 391/90092/10-7-2013 (ΦΕΚ 1778/2013 τ.Β) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Υπουργού”».

10. Την αριθμ. Πρωτ. 135073/03-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/315/25-02-2011) με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Πρωτ. 324005/9-9-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1886/12-9-2008) με θέμα «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

11. Τα     συμπεράσματα      των     Επιτροπών     Παρακολούθησης     του     Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Π.Α.Α. 2007 – 2013 , όπως αυτά ισχύουν.

Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 – Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»                               2/6

12. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 118184/13-10-2010 «Οδηγίες για την διαδικασία

 

πληρωμής των Δημοσίων Έργων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013».

 

13. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 έχει αλλάξει η ονομασία των Δήμων/ Κοινοτήτων με βάση την νέα Διοικητική Διαίρεση της Χώρας.

 

15. Τον Νόμο 3845/2010 « Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της

 

ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/τ.Α/06 05 2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 4 (Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης) και το άρθρο 7 (Έναρξη ισχύος).

 

16. Την με αριθμ. Πρωτ. 19534/2-10-2014 Επιστολή Ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας

 

Εφαρμογής – Ανταγωνιστικότητα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»                                            για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα για τα Μέτρα 321.

17. Την με αριθμ. Πρωτ. 31548/28-11-2014 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β3 για την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»

18. Το Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης των Κριτηρίων επιλογής της πράξης, σύμφωνα με το οποίο η πράξη αξιολογήθηκε θετικά.

Αποφασίζει την ένταξη της Πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 321 του Π.Α.Α. 2007-2013.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΓΤΑΑ)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 – Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»                               3/6
Η Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου Καλαμπάκας έχει ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο αγροτικών δρόμων που οδηγούν στα αγροκτήματα, αλλά

και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ο Δήμος Καλαμπάκας θα προβεί στην ασφαλτόστρωση πέντε τμημάτων αγροτικών δρόμων της Τ.Κ. Καστρακίου, συνολικού μήκους 5.084 μ. περίπου, όπως αυτά σημειώνονται στην γενική οριζοντιογραφία της μελέτης.

Πιο αναλυτικά:

·      Το πρώτο τμήμα μήκους 477 μ. περίπου και πλάτους 4μ., βρίσκεται στη θέση «Γωνιά Καστρακίου», με αφετηρία την Εθνική οδό Καλαμπάκας – Ιωαννίνων και πέρας τον στάβλο του Απόστολου Γεωργέ.

·      Το δεύτερο τμήμα μήκους 942 μ. περίπου και πλάτους 4μ., βρίσκεται στη θέση «Λεύκες» με αφετηρία την Εθνική οδό Καλαμπάκας – Ιωαννίνων και καταλήγει στο στάβλο του Γεωργίου Ζαρακότα.

·      Το τρίτο τμήμα μήκους 920 μ. περίπου και πλάτους 4μ., βρίσκεται στη θέση «Μαγκλάρας» με αφετηρία την Εθνική οδό Καλαμπάκας – Ιωαννίνων και καταλήγει στη διασταύρωση της Αγίας Παρασκευής.

·      Το τέταρτο τμήμα μήκους 1.187 μ. περίπου και πλάτους 4μ., βρίσκεται στη θέση «Αμπέλια» με αφετηρία τη θέση «Ντραϊνα» και πέρας τη θέση «Ροξιόρι».

·      Το πέμπτο τμήμα μήκους 1.558 μ. περίπου και πλάτους 4μ., βρίσκεται στη θέση «Παντοκράτωρ» με αφετηρία την οδό Καστρακίου-Μετεώρων και πέρας τη θέση «Ησυχαστήριο Βαρλαάμ».

 

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

 

·      Εκσκαφές και επιχώσεις, όπως ορίζονται από τις διατομές που συνοδεύουν τη μελέτη.

·      Κατασκευή επιχωμάτων με αμμοχάλικα πάχους 20 εκ.

·      Κατασκευή βάσης με θραυστό υλικό λατομείου 3Α, πάχους 10 εκ. (ΠΤΠ Ο-155).

·      Ασφαλτική προεπάλειψη.

·      Στρώση κυκλοφορίας εξ ασφαλτικού σκυροδέματος, πάχους συμπυκνωμένου 5 εκ. (Π.Τ.Π. Α265).

Σε όλους τους προαναφερόμενους δρόμους η διατομή της ασφάλτου είναι 4 μ.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την 30-12-2014 έως την 31/12/2015.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 – Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»                               4/6

ΣΥΝΟΛΟ € 446.500,00 (Α=(1)+(2))

€ 363.008,13 (Β=(1)+(2))
Άλλες Δαπάνες (π.χ. Συμπληρωματικές Συμβάσεις κ.α.)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  € 446.500,00 (ΣΑ=(Α)+(3))

€ 363.008,13 (ΣΒ=(Β)+(3))

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ 75% Χ ΣΒ € 272.256,1

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ 25% Χ ΣΒ +ΠΟΣΟ ΦΠΑ) € 174.243,9

 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 446.500,00 € (από τον παραπάνω πίνακα το ποσό ΣΑ) και επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩΔ. Πράξης: 2014. ……………
1: Προϋπολογισμός (σύνολο Α):446.500,00 €.

 

Η πίστωση τρέχοντος έτους (2014) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 1,00 €
2: Προϋπολογισμός (άλλες δαπάνες): 0,00 €.

 

Η πίστωση τρέχοντος έτους στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 0,00€
Η ίδια δαπάνη (Συμμετοχή Δήμου) ανέρχεται σε: 0,00 €
Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Φορέας Χρηματοδότησης: Υ.Π.Α.Α.Τ – Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ.
Οργανισμός Πληρωμών: ΟΠΕΚΕΠΕ.
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 – Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»                               5/6

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     Υ.Π.Α.Α.Τ. – Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων 2.  Οργανισμό Πληρωμών -ΟΠΕΚΕΠΕ

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007 – 2013 Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ηλεκτρονικά)

1.     Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Υ.ΕΦ. Π.Α.Α. 2.    Μονάδες Β3, Γ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .