Επιβεβαίωση του stagonnews – Και επίσημα ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης υπεύθυνος για τα αδέσποτα

admin
admin
11 Μαΐου 2020, 17:44

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούµε την αριθ. 439/2019 απόφασή µας ως εξής:
Α. Από το υπό στοιχείο Α3 σκέλος της ανωτέρω απόφασης καταργεί από τις αρµοδιότητες που µεταβιβάστηκαν στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο ∆ηµήτριο Κόττη αυτές που αφορούν στο ότι ‘’Αναλαµβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα’’ και ‘’Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων’’.
Οι υπόλοιπες αρµοδιότητες που ανατέθηκαν στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο ∆ηµήτριο Κόττη, δυνάµει της υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασή µας, εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. Τροποποιεί – συµπληρώνει στο υπό στοιχείο Α1 σκέλος της ανωτέρω απόφασης τις αρµοδιότητες που µεταβιβάστηκαν στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο Στέφανο Θεοχάρη, και του µεταβιβάζει, επιπλέον, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
• Αναλαµβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
• Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
Οι υπόλοιπες αρµοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο Στέφανο Θεοχάρη, δυνάµει των υπ’ αριθ. 439/2019 και 206/2020 αποφάσεών µας, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού, να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Μετεώρων.
Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .