Έκπτωτος ο εργολάβος της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΓΕΛ Καλαμπάκας

admin
admin
13 Ιουλίου 2015, 18:16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 373/2015
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Την παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 «περί ∆ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
2.Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-10 τεύχος Β ́) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας περί διαμόρφωσης των χρηματικών ορίων.
3.Το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 7243/εγκ. 5/5-2-2009 ΥΠΕΣ∆ ∆Α.
4.Τις διατάξεις του Άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.)
5.Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργωνκαι προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-8-2008 (ΦΕΚ 1716/26-8-2008 τεύχος Β’)
6.Την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-8-2008 (ΦΕΚ 1716/26-8-2008 τεύχος Β’) «Περίκαθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών»
7.Την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015, σχετική πίστωση με Κ.Α. 00-6116 «Aμοιβές δικαστικών επιμελητών»
9.Την αριθμ. 48/2015 απόφαση Ο.Ε. περί διάθεσης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε στον ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ-δικαστικόεπιμελητή-την επίδοση της αριθμ. πρωτ. 15961/10-7-2015 απόφασης του διευθυντή τεχνικής υπηρεσίας ∆ήμου Καλαμπάκας περί κήρυξης έκπτωσης της εταιρίας ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ανάδοχο το έργου: «Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Γενικού Λυκείου
Καλαμπάκας».

2. Εγκρίνουμε την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής σε βάρος της με Κ.Α. 00-6116 πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, ποσού 30,75 ευρώ με το Φ.Π.Α. στο όνομα του δικαιούχου ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ βάσει των συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .