Εγκρίθηκε από το ΚΑΣ η πρόταση της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τις Δράσεις – Δραστηριότητες εντός του Αρχαιολογικού Χώρου των Μετεώρων με ορισμένες τροποποιήσεις στο θέμα της αναρρίχησης

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
12 Απριλίου 2016, 18:57

Εγκρίθηκε πριν από λίγο στην συνεδρίαση του ΚΑΣ η πρόταση της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τις Δράσεις – Δραστηριότητες εντός του Αρχαιολογικού Χώρου των Μετεώρων.

Η πρόταση εγκρίθηκε με ορισμένες τροποποιήσεις στο θέμα της αναρρίχησης τα σημεία στα οποία θα επιτρέπεται η αναρρίχηση θα καθοριστούν αναλυτικά στο προεδρικό διάταγμα.

Οι τροποποιήσεις του Κ.Α.Σ όσον αφορά την αναρρίχηση

Με ελάχιστες τροποποιήσεις στην πρόταση της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που αφορά τις δράσεις εντός του Ιερού Χώρου των Μετεώρων το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα διεξοδικώς και αφού άκουσε όλες τις απόψεις ενέκρινε με ελάχιστες τροποποιήσεις το περιεχόμενο της πρότασης της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων όσον αφορά την δράση της αναρρίχησης .

Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση στους βράχους όπου υπάρχουν Μονές αλλά και στους βράχους που υπάρχουν ευρήματα και ερείπια μονών . Επίσης δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση σε ακτίνα 50 μέτρων από τις Ιερές Μονές . Τέλος πριν την έκδοση του σχετικού Προεδρικού διατάγματος  και σε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων θα καθοριστούν συγκεκριμένοι βράχοι για την άσκηση της αναρρίχησης .

Πλέον απομένει η έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο και τα προεδρικά διατάγματα.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ποια ήταν η πρόταση της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων :

Δράσεις – Δραστηριότητες εντός του Αρχαιολογικού Χώρου των Μετεώρων.
Α. Τα Μετέωρα τοποθετούνται γεωγραφικά στο κέντρο του Ελλαδικού χώρου στην περιοχή της Θεσσαλίας και αποτελούν ένα μοναδικό φυσικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα, καθώς επίσης και ένα από τα πιο ισχυρά παραδείγματα της μετατροπής του χώρου σε τόπο εγκατάστασης, περισυλλογής και προσευχής. Οι βράχοι των Μετεώρων αποτελούν επίσης ένα εξαίρετο παράδειγμα μοναστικής αρχιτεκτονικής που απεικονίζουν ένα σημαντικό στάδιο στην ιστορία του Χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο από τα τέλη του 11ου και τις αρχές του 12ου αιώνα, όταν οι πρώτοι ερημίτες ανεβαίνουν στους βράχους των Μετεώρων και συγκροτούν μια υποτυπώδη ασκητική πολιτεία, τη Σκήτη της Δούπιανης ή των Σταγών. Στην ακμή τους τα Μετέωρα (16°s – 17°s αιώνας) αποτελούνταν από 24 μονές από τις οποίες σήμερα λειτουργούν μόνο έξι. Πρόκειται για τις μονές του Μεγάλου Μετεώρου, Αγ. Στεφάνου. Αγ. Νικολάου Αναπαυσά, Ρουσάνου, Αγ. Βαρλαάμ και Αγ. Τριάδος.
Η ισχύουσα νομοθεσία για τον χώρο των Μετεώρων έχει ως ακολούθως:
1. Τα Μετέωρα κηρύχτηκαν ως προέχοντα βυζαντινά μνημεία σύμφωνα με το Β.Δ. του 1921 (ΦΕΚ 68/Α/26.4.1921) και οι ιερές μονές κηρύχτηκαν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία σύμφωνα με την Υ.Α. 6533/25.5.1962 (ΦΕΚ 190/Β/2.6.Ι962), ενώ ακολούθησε η κήρυξη «της περιοχής των μονών των Μετεώρων περιλαμβανομένου του «οικισμού Καστρακίου Καλαμπάκας και του τοπίου εν γένει περί τους χαρακτηριστικούς βράχους των Μετεώρων ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και τόπος παρουσιάζων φυσικό κάλλος και ενδιαφέρων από απόψεως αρχιτεκτονικής και ιστορικής» σύμφωνα με την Ύ.Α. 10977/16.5.1967 (ΦΕΚ Τ52/Β/31.5.1967).
2. Η Εγγραφή των Μετεώρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO έγινε το 1988 κατ’ εφαρμογή του νόμου 1126/198Ι (ΦΕΚ 32/Α/10.2.1981) «περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 23ην Νοεμβρίου 1972 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως διά την Προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς», ενώ επικουρικώς συντρέχει και η προστασία του μνημείο βάσει του Ν. 1127/1981 (ΦΕΚ 32/α/10.2.1981) «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον της 6ης Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της
Αρχαιολογικής Κληρονομιάς». Με τον Ν. 3039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13.4.1962) «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης» προστατεύεται η περιοχή των Μετεώρου ως μνημείο, τόπο και αρχιτεκτονικό σύνολο που προβλέπεται στην ανωτέρω Σύμβαση που υπογράφηκε στη Γρενάδα το 1985 και κυρώθηκε με τον ανωτέρω Νόμο.
3. Με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/31/Φ32/38963/1037/9-8-95 (ΦΕΚ. 742/B/28-8- 95) έχει θεσπιστεί αδόμητη ζώνη Α’, η οποία προστατεύει το φυσικό βραχώδες συγκρότημα και το διατηρεί αλώβητο από επεμβάσεις, ικανές να αλλοιώσουν το τοπίο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η μοναστική κοινότητα των Μετεώρων και ακολούθησε η αναγνώριση της περιοχής των Μετεώρων ως ιερού χώρου με το Ν. 2351 Ί995 (ΦΕΚ 225/Α/1.11.1995) και τις διατάξεις αυτού (άρθρα I παρ. 4, 2 παρ. 1 και 2) που αφορούν στη καθιέρωση απαγορεύσεων και περιορισμών στη χρήση, την εκμετάλλευση της γης και την άσκηση επαγγελματικών και άλλων δραστηριοτήτων εντός του ιερού χώρου των Μετεώρων. Επίσης με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/17267/512/4-4- 1996 ορίσθηκε ζώνη προστασίας Β’ σε περιοχές εκτός των ορίων οικισμών Καστρακίου και Καλαμπάκας περιλαμβάνουσα πολεοδομικούς περιορισμούς, η οποία, ωστόσο, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Επιπλέον με την Κ.Υ.Α. 25572/5523/14.10.1999 (ΦΕΚ 1975/Δ/4.11.1999) ΥΙΊΕΧΩΔΕ – ΥΠΠΟ) καθορίστηκαν τα όρια περιοχής του ιερού χώρου των Μετεώρων, για την προστασία της πνευματικότητας του Χώρου και ειδικότερα των μνημείων της περιοχής και των κειμηλίων που βρίσκονται σ’ αυτά αλλά και για τη διασφάλιση του ιδιαίτερου θρησκευτικού χαρακτήρα αυτής.
5. Τα Μετέωρα ως σύνθετο πολιτιστικό αγαθό προστατεύεται κυρίως με τον ισχύοντα Αρχαιολογικό Νόμο (3028/2002) καθώς στο άρθρο 2. παρ. 1. 2, αναφέρεται ότι: «α) ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου, β) ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές, μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία» βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Τα αρχαία ακίνητα μνημεία, δηλαδή όσα χρονολογούνται έως και το 1830, προστατεύονται από το νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Στην περιοχή των Μετεώρων ακίνητα μνημεία θεωρούνται οι μονές, τα μοναστήρια, οι σπηλαιώδεις σχηματισμοί κ.α., τα οποία στο σύνολό τους ανάγονται στο προ του 1830 χρονικό διάστημα.
Ως αρχαία κινητά μνημεία θεωρούνται κατά το άρθρο 20 όσα χρονολογούνται ως το 1453 αλλά και από τα μεταγενέστερα που χρονολογούνται ως το 1830 και αποτελούν ευρήματα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες και λειτουργικά αντικείμενα της ίδιας περιόδου. Και αυτά προστατεύονται από το νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 έως 4 του ισχύοντος Αρχαιολογικού Νόμου, το οποίο αναφέρεται σε απαγορευμένες ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους, «απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του», ενώ «για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία, ακόμη και αν δεν επέρχεται κάποια από τις συνέπειες αυτές απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου». Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 7, «για την προστασία των ακινήτων μνημείων είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου να επιβάλλονται περιορισμοί στην χρήση και τον τρόπο λειτουργίας τους…»
6. Το σύνολο Μετεώρων συνιστούν Αρχαιολογικό Χώρο κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. η’ του Αρχαιολογικού Νόμου. Ο Αρχαιολογικός Χώρος των Μετεώρων οριοθετήθηκε, προκειμένου να προστατευτούν όχι μόνο τα ίδια τα μνημεία, αλλά και ο περιβάλλων αυτά χώρος τους, διότι βρίσκεται σε αδιάσπαστη ενότητα μαζί τους, με την Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1 /Φ32/70206/3687/29-8-05 (ΦΕΚ 1275/Β/12-2-05). Ακολούθησε αναοριοθέτηση με την Υ.Α. ΥΠΑΙΘΠΑ /ΓΤΠ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΑΧΜΑΒ/ 86695/20638/2984/313/20.8.2012, «Έγκριση αναοριοθέτησης της ζώνης A’ και οριοθέτησης ζωνών Β’ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων, με συντεταγμένες κατά το άρθρο 13 του Ν. 3028/2002».
Β. Όπως προαναφέρθηκε, τα Μετέωρα είναι σύνθετο μνημείο και γι’ αυτό προστατεύεται τόσο ως πολιτιστικό αγαθό όσο και ως τόπος φυσικού κάλλους, ενώ συγχρόνως αναγνωρίζεται και ως ιερός χώρος και κατά συνέπεια ανάλογη θα πρέπει να είναι και η διαχείριση του. Επιπλέον, ως αρχαιολογικός χώρος διαφοροποιείται από τους λοιπούς αρχαιολογικούς χώρους, γιατί τα Μετέωρα εξακολουθούν έως τις ημέρες μας να λειτουργούν λόγω της έντονης μοναστικής παρουσίας ως ενεργό (ζωντανό ) μνημείο, ως μνημείο – κέντρο μοναχισμού και Λατρείας.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αλματώδης αύξηση τουριστών – προσκυνητών αλλά και επισκεπτών που ασχολούνται με κάθε είδους οράσεις και αθλήματα, πολλά εκ των οποίων δεν συνάδουν ούτε με την ιδιότητα του αρχαιολογικού χώρου ούτε με την ιερότητα της περιοχής. Σημειώνεται δε, ότι η φύλαξη και προστασία του χώρου δεν είναι επαρκής, καθώς πέρα από την έλλειψη προσωπικού (σ.σ. υπηρετεί μόνον ένας φύλακας του αρχαιολογικού χώρου), η φύλαξη του χώρου είναι από τη φύση της δύσκολη έως αδύνατη, κυρίως λόγω της μεγάλης έκτασης (καλύπτει ακτίνα τεσσάρων χλμ) αλλά και των βραχωδών σχηματισμών που δεν διευκολύνουν την παρακολούθηση των δρώμενων εντός αυτού.
Παρά την ισχύουσα νομοθεσία και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από την 19η Ε.Β.Α., όσο και από τα όργανα διοικήσεως των Μετεώρων, δραστηριότητες και δράσεις που ασκούνται εντός του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων αυξάνονται συνεχώς και πολλές από αυτές είναι άτοπες και όχι συμβατές με τη διττή σημασία του χώρου (πολιτιστικό και φυσικό αγαθό).
Κατά συνέπεια συντρέχει ανάγκη επικαιροποιήσεως των υφισταμένων ρυθμίσεων με νέα ρυθμιστικά και απαγορευτικά μέτρα, διότι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις είναι γενικές και δεν προσδιορίζουν με πληρότητα το σύνολο των δραστηριοτήτων και δράσεων που ασκούνται εντός του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων. Οι ασκούμενες από τους επισκέπτες του χώρου δράσεις και δραστηριότητες όχι μόνο αυξάνονται συνεχώς ποσοτικά αλλά εμπλουτίζονται με νέες δράσεις, άγνωστες μέχρι πρότινος στην περιοχή. Πολλές δε απ’ αυτές είναι όχι μόνο αντίθετες και ασύμβατες με τον προαναφερόμενο τριπλό χαρακτήρα του Χώρου (παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό, μνημείο φυσικού κάλλους και ιερός χώρος), αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνες για τα ίδια τα μνημεία. Η άσκησή τους, αν δεν προϋποθέτει, συνεπάγεται την «καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής» των μνημείων, πράγμα απαγορευόμενο από το άρθρο 10 του Αρχαιολογικού Νόμου. Η δε μαζική και άνευ ελέγχου εκτέλεσή τους οδηγεί στην αλλοίωση του χαρακτήρα και στην «εμπορευματοποίηση» του σπουδαίου αυτού μνημείου με απροσδιόριστες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα.
Ενόψει όλων αυτών, κοινή είναι πλέον η πεποίθηση τόσο της Υπηρεσίας μας, όσο και των λοιπών αρμοδίων φορέων, ότι συντρέχει ανάγκη συμπληρωματικής ρυθμίσεως για επιτρεπόμενες και απαγορευόμενες δράσεις και δραστηριότητες εντός ταυ Αρχαιολογικού Χώρου των Μετεώρων.
Το ΥΠΠΟΑ και η 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στα πλαίσια της προσπάθειας να διασφαλισθεί και να θωρακισθεί ο χώρος των Μετεώρων οπό δράσεις και δραστηριότητες που προκαλούν αρνητική προβολή σε ένα τόσο σημαντικό και σπάνιο χώρο με παγκόσμια προβολή και προκειμένου να μην επαναληφθούν συμβάντα που έφεραν τους εμπλεκομένους σε δύσκολη θέση, προτείνει πέραν των όσων ισχύουν μέχρι σήμερα και τα κάτωθι:
1. Κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση για επαγγελματική, εμπορική και διαφημιστική χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφήσεων – βιντεοσκοπήσεων γάμου.
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην 19η E.B.A, όπου θα αναφέρουν συγκεκριμένα τον τόπο, τον τρόπο αλλά και το σχετικό σενάριο της φωτογράφισης – κινηματογράφησης. Όλα τα ανωτέρω με σχετική εισήγηση, της Υπηρεσίας μας και με συνημμένη την άποψη των ηγουμενοσυμβουλίων των μονών θα υποβάλλονται στην ΔΒΜΑ για την εισαγωγή του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για Γνωμοδότηση και την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, βάσει του άρθρου 50, παράγρ. 5 ββ, του Ν. 3028/2002. «Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» καθώς και βάσει των άρθρ. 1 παρ. 4 και 2 παράγρ. 1 του Ν. 2351/1995.
2. Αναρρίχηση επί των βράχων – σχοινοβασία
Επειδή τελευταία διαπιστώθηκε μια «άναρχη» εκτέλεση της δραστηριότητας αυτής, καθώς δεν έχουν προσδιορισθεί επακριβώς οι θέσεις, όπου είναι επιτρεπτή και επί πλέον με την έμπηξη επί των βράχων μεταλλικών εξαρτημάτων αναγκαίων για την αναρρίχηση, καθώς και με την αυθαίρετη επιλογή διαδρομών από κάθε αναρριχητή (πράγμα που συνεπάγεται πολλαπλασιασμό των κινδύνων) οι βράχοι «τραυματίζονται» και υφίστανται μερική αλλά ανεπανόρθωτη βλάβη. Ενόψει αυτών σας γνωρίζουμε, ότι επί εκείνων των βράχων, επί των οποίων υφίστανται εν ενεργεία μονές ή κατάλοιπα μονών που ήταν εν ενεργεία, καθώς και σε βράχους που έχουν οπτική επαφή με αυτούς, δεν πρέπει να επιτραπεί η δραστηριότητα αυτή.
Ωστόσο, οι βραχώδεις σχηματισμοί που δημιουργούν το μετεωρίτικο σύμπλεγμα (Βλ διαφάνεια 2) είναι πανταχόθεν ορατοί και με αμοιβαία οπτική επαφή μεταξύ τους. Επειδή η αναρρίχηση ναι μεν δεν χαρακτηρίζεται για τη μαζικότητά της, ωστόσο εμφανίζει μία δημοφιλία σε ένα συγκεκριμένο κύκλο επισκεπτών, πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά τους για αναρρίχηση, αλλά με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Δηλαδή να επιτραπεί η αναρρίχηση σε εκείνους τους βράχους, στους οποίους δεν υφίστανται εν ενεργεία μονές ή κατάλοιπα μονών, καθώς και σε βράχους που έχουν οπτική επαφή με αυτούς. Γι’ αυτό το ΥΠΠΟΑ και η 19η Ε.Β.Α μετά από επιτόπια αυτοψία και προκειμένου να προσδιορισθούν οι ανεκτοί βράχοι, ώστε να καταγραφούν και νομοθετικά και κατ’ επέκταση να γίνουν γνωστοί στους ενασχολούμενους με την αναρρίχηση ως νόμιμο πεδίο αναρριχήσεως, κατέληξε στου κατωτέρω βράχους, τους οποίους και προτείνει ως επιτρεπόμενα πεδία της δραστηριότητας αυτής. (Βλ. χάρτη Δήμου Καλαμπάκας – διαφάνεια 3)
Α) Το σύμπλεγμα των βραχωδών σχηματισμών που εκτείνονται ΒΔ (Βλ διαφάνεια 4) του βράχου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, που είναι γνωστό στους αναρριχητές με τις εξής επωνυμίες: (Βλ. διαφάνεια 5) 1) Πέτρα που κρένει, 2) Δισκοπότηρο, 3) Καλυμμαύχι, 4) Δίδυμοι Πύργοι, 5) Πέτρα του Βοσκού, 6) Αμπελοφύλακας, 7) Καμπάνα, 8) Πύργος Καστρακίου, 9) Τοίχος του Γύπα, 10) Μπουλάτα, 11) Τοίχος των Αυλών.
Β) το σύμπλεγμα 6 ανωνύμων βράχων που κείνται βόρεια του βράχου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου και προς τα δεξιά του αγροτικού δρόμου, που οδηγεί στην Ιερά Μονή Υπαπαντής. (Βλ. διαφάνεια & και 7)
Γ) το σύμπλεγμα των βραχωδών σχηματισμών (Βλ διαφάνεια 8), που κείνται έναντι της Ιεράς Μονής Ρουσάνου και ανατολικά του βράχου του Στύλου ή του Αγίου Πνεύματος (Βλ. διαφάνεια 9) στον οποίο βρίσκεται και το σπηλαιώδες ασκητήριο «φυλακές των μοναχών», με τις επωνυμίες (Βλ. διαφάνεια 10) «Κουμαριές», «Παλαιοκρανιές», «Τείχος Α και Β» και «Σουρλωτή». Ειδικά για τους βράχους αυτούς προτείνουμε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η αναρρίχηση αποκλειστικά και μόνο στη ΝΔ τους πρόσοψη δηλαδή προς τον σκασμό του Καστρακίσυ (Βλ. διαφάνεια 11), ενώ πρέπει να θεωρείται αναγορευμένη αναρρίχηση στο ΒΔ μέρος του, διότι έχει άμεση οπτική επαφή με τις ενεργές μονές.
Επίσης, όπου θα επιτραπεί η αναρρίχηση, αυτή πρέπει να ορισθεί ότι θα γίνεται υποχρεωτικά με την παραδοσιακή μέθοδο αναρρίχησης και με τη χρήση παραδοσιακών υλικών, ενώ πρέπει να απαγορευτεί η χρήση άλλων μεθόδων και υλικών υπερ-τεχνητών, όπως π.χ. η χρήση κρουστικών μηχανημάτων για την διάνοιξη οπών και τοποθέτηση βυσμάτων, η έμπηξη βυσμάτων – αγκυρών χημικών ρητινών, διότι τοποθετούνται με τρυπάνι, καταστρέφουν το βράχο και τα σημάδια τους δεν εξαλείφονται.
Σ’ αυτήν την κατηγορία δράσεων πρέπει να ενταχθεί και η σχοινοβασία ή πέρασμα μεταξύ βράχων. Η σχοινοβασία (highline) από βράχο σε βράχο των Μετεώρων η οποία γίνεται πάνω σε τεντωμένο σχοινί, καλώδιο ή άλλο υλικό, συνεπάγεται πλην άλλων καταστροφική επέμβαση επί των βράχων με διατρητικό μηχάνημα για την τοποθέτηση στηριγμάτων σχοινοβασίας. Επομένως είναι καταστροφική για τους Βράχους, αφού προκαλεί μόνιμη βλάβη και αλλοίωση σ’ αυτούς και κατά συνέπεια προτείνουμε την καθολική απαγόρευση της.
3. Διάφορα αεραθλήματα
Σ’ αυτά κατά βάση περιλαμβάνονται: α) ελεύθερη πτώση ανθρώπων με ή χωρίς αλεξίπτωτο (base jumping) από βράχους. (π.χ. το γνωστό ως «παραπέντε») β) πτήση με στολή που διαθέτει δύο φτερούγες και αλεξίπτωτο (wingsuit, συνδυασμός αεροπτερισμού και ελεύθερης πτώσης), γ) ο χειρισμός και πτήση κάθε κατηγορίας αερομοντέλων, που έχουν αυξηθεί κατά κόρον το τελευταίο διάστημα. Πολλές δράσεις πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή και σε διαφορετικά σημεία των Μετεώρων.
Για τα αεραθλήματα αυτά προτείνουμε να μην επιτρέπονται, βάσει του άρθρου 10 παρ. 1-4 του Ν. 3028/2002, καθώς για την πραγματοποίηση πολλών από αυτά απαιτούνται βαρέως τύπου μηχανήματα και εγκαταστάσεις επί των βράχων οι οπαίες επιφέρουν βλάβη και αλλοίωση, όπως η εκτέλεση της ελεύθερης πτώσης απαιτεί την εγκατάσταση επί των βράχων βατήρων ως σταθερό σημείο πτώσης. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί, ότι με την υπ’ αριθ. Δ/Δ2/7259/2071/1.3.2006 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 309/Β/15.3.2006) απαγορεύεται ο χειρισμός αιωρόπτερσυ και αλεξίπτωτου πλαγιάς πάνω από οποιαδήποτε πυκνοκατοικημένη περιοχή μιας πόλεως, μιας κωμόπολης ή μιας συνοικίας ή πάνω από οποιαδήποτε υπαίθρια συγκέντρωση ατόμων. Ο χώρος των Μετεώρων με το διαρκή και μαζικό τουρισμό που δέχεται όλη την ημέρα σαφώς και συνιστά υπαίθρια συγκέντρωση ατόμων και μάλιστα μεγάλη. Επίσης με την υπ’ αριθ. Δ/Δ2/Λ/352/17475/9.12.2009 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 9/33/13.1.2010) δεν επιτρέπονται πτήσεις αερομοντέλων χωρίς προηγούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή «άνωθεν η πλησίον αρχαιολογικών χώρων». Τα Μετέωρα είναι και αρχαιολογικός χώρος αλλά και χώρος με διαρκή υπαίθρια συγκέντρωση ατόμων.
Ειδικά για την πτήση κάθε τόπου αερόστατων (λέμβος με αεροστατική σφαίρα) καθώς και αερόπλοιων ή αλλιώς ζέπελιν (είτε οργανωμένα και επαγγελματικά εί-ε μεμονωμένα και ερασιτεχνικά), επειδή αυτού του είδους δράσεις αρχίζουν να γίνονται δημοφιλείς, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και εκτελούνται σε πολλά μέρη της υφηλίου, ενδεχομένως να υποβληθούν σχετικά αιτήματα και για την περιοχή των Μετεώρων. Προκειμένου λοιπόν να ικανοποιηθούν ανάλογα αιτήματα για ένα τέτοιο άθλημά, αλλά και για να μην παραβιάζεται η νομοθεσία, προτείνουμε να καθορισθεί μια επιτρεπόμενη διαδρομή που θα διέρχεται αποκλειστικά πάνω από την πάλη της Καλαμπάκας και μόνον, με την προϋπόθεση, ότι αυτό δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Πολίτικης Αεροπορίας. Οι δράσεις αυτές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λάβουν χώρα πάνω από τους βράχους των Μετεώρων, καθώς οι ώρες που ανυψώνονται τα αερόπλοια αυτά είναι κατά την ανατολή και δύση του ηλίου, ώρες που είναι συνυφασμένες με την έναρξη και λήξη της μοναστικής ζωής και λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προκαλούν, πλην άλλων παρενεργειών, και σοβαρή παρενόχληση στη λειτουργική ζωή των μοναστηριών.
4. Άλλες δραστηριότητες
Η 19η Ε.Β.Α προτείνει να μην είναι επιτρεπτές δραστηριότητες επί του φυσικού εδάφους, όπως:
α) η εκτέλεση αγώνων με μοτοσικλέτες απλές η ανώμαλων διαδρομών (enduro) και αυτοκινήτων κάθε τύπου στο οδικό δίκτυο των Μετεώρων
β) η θήρα στον αρχαιολογικό και ιερό χώρο των Μετεώρων, καθώς ως μνημείο εγγεγραμμένο στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO οφείλει να προστατεύεται η πανίδα και η χλωρίδα του μνημείου.
γ) η διαμονή στην ύπαιθρο εντός των ασκητηρίων, των προσευχαδίων και των λοιπών σπηλαίων και βράχων
δ) η εγκατάσταση οργανωμένης κατασκήνωσης και μεμονωμένων σκηνών, ή στάση – στάθμευση με σκοπό τη διανυκτέρευση τροχόσπιτων και τροχοβιλών. Όσον αφορά στη στάση – στάθμευση τροχόσπιτων και τροχοβιλών και κάθε είδους τροχοφόρου εντός του αρχαιολογικού και ιερού χώρου των Μετεώρων η 19η Ε.Β.Α 9α προβεί στην εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων (ελληνικά και αγγλικά), όπου θα αναγράφεται, ότι απαγορεύεται η στάση – στάθμευση των ανωτέρω εντός του αρχαιολογικού χώρου μετά τη δύση του ηλίου.
‘Όσον αφορά στη δραστηριότητα οργανωμένης ποδηλασίας ή ποδηλατοδρομίας προτείνουμε, ότι θα μπορούσε να είναι επιτρεπτή μόνον η διέλευση των ποδηλατοδρόμων στο οδικό δίκτυο των Μετεώρων μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων προς τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ, αφού ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των ηγουμενοσυμβουλίων των ιερών μονών, ενώ θα απαγορεύεται η δημιουργία σημείων αφετηρίας ή τερματισμού ή προσωρινών στάσεων (control) εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου.
Τέλος η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για περιπατητικές διαδρομές επί των μονοπατιών και μόνον που υφίστανται εντός του Αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων.
Σημειωτέον ότι ισχύουν και οι κάτωθι όροι που περιλαμβάνονται στην αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων (κεφ. Α. παράγραφ. 5):
1. Οι δασικές εκτάσεις εντός της ζώνης να διατηρήσουν τον υφιστάμενο χαρακτήρα τους. Σε περίπτωση αναδάσωσης ή εκτέλεσης έργου προστασίας του δάσους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ. Δεν επιτρέπεται η κοπή δέντρων χωρίς την έγκριση από, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ.
2. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ποιμνιοστασίων.
3. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων και τροχοβιλών.
4. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών, φωτοβολταϊκών και κεραιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
5. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους ή η εγκατάσταση οποιασδήποτε κατασκευής.
6. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων οδών, καθώς και οποιαδήποτε διαπλάτυνση των υφιστάμενων οδών, εκτός για τις ανάγκες πυροπροστασίας των μνημείων. Επιτρέπεται μόνο η συντήρηση αυτών κατόπιν εγκρίσεως οπό τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
‘Όπως γίνεται αντιληπτό, ουσιαστικά δεν πρόκειται για την επιβολή κάποιων νέων ρυθμίσεων και απαγορεύσεων, αλλά για μία συγκέντρωση και κωδικοποίηση των ήδη υφιστάμενων βάσει του Αρχαιολογικού Νόμου σε συνδυασμό με. το ν. 2351/1995.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .