Διακοπή κυκλοφορίας στη Καλαμπάκα

admin
admin
7 Δεκεμβρίου 2017, 10:47

Θέμα: «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 05/12/2017 αίτηση του κ. XOΝΔΡΟΥ Δημητρίου.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/17/ 2451915 από 06/12/2017, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών παροχής φυσικού αερίου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την   προσωρινή   διακοπή   κυκλοφορίας   τροχοφόρων   οχημάτων   την   Παρασκευή 08/12/2017 και από ώρες 07:30΄ έως 15:30΄και από Δευτέρα 11/12/2017 έως Παρασκευή 15/12/2017 και από ώρες 07:30΄ έως 15:30΄, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Καλαμπάκας:

-Στην οδό Ε. Βλαχάβα και συγκεριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης  με την οδό Τ. Αγγελή έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό 25ης Μαρτίου.

-Στην οδό 25ης Μαρτίου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης την οδό Ε. Βλαχάβα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Οδ. Ράμμου και στις κάθετες αυτής:

-Στην οδό Μ. Γκίκα.

 • Στην οδό Β. Ντάπα    και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μ. Γκίκα   έως την διασταύρωση με την οδό Οδ. Ράμμου και
 • Στην οδό Ι. Μανδάλου.
 • Στην οδό Χρ. Κατσικά και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Β. Ντάπα έως την διασταύρωση με την οδό 25ης Μαρτίου.
 • Στην οδό Σωκράτους και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Οδ. Ράμμου έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μιλτιάδου και στις κάθετες αυτής.

 

 • Στην οδό Σκουφά και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Σοπωτού έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό 25ης Μαρτίου.
 • Στην οδό Τσακάλωφ και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Σκουφά έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σωκράτους.
 • Στην οδό Ξάνθου και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Σκουφά έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σωκράτους.
 • Στην οδό Θουκιδίδου και στο τμήμα αυτής από την διασταύρωση με οδό Καραγιάννη έως το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Σωκράτους.
 • Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
 • Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
 • Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

 

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

 • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων και την τεχνική εταιρεία του αιτούντα, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
 • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

 

Ά ρ θ ρ ο 3ο

 • Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Θέμα: «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 05/12/2017 αίτηση του κ. KAΛΟΓΗΡΟΥ Ευθυμίου.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5602/17/2451516 από 06/12/2017, εισηγητική αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και

Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/17/2455922 από 07/12/2017, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών παροχής φυσικού αερίου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ά ρ θ ρ ο 1ο

-Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 09/12/2017 έως Κυριακή 10/12/2017 και από ώρες 07:30΄ έως 15:30΄:

 • Στην οδό Πίνδου στην Καλαμπάκα θα πραγματοποιηθεί κάθετη διάβαση στη διασταύρωση αυτής με την οδό Σύρου & την οδό Τρικάλων.
 • Στην οδό Τρικάλων (στο ρεύμα προς Τρίκαλα) και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σύρου και για απόσταση είκοσι (20 ) μέτρων και
 • Στην οδό Πίνδου στην Καλαμπάκα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σύρου και Δημουλά στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα.
 • Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
 • Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Α.Τ Καλαμπάκας Τρικάλων, Τ.Τ Τρικάλων) να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

 

 • Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

 

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

 • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, μερίμνη Διοικητών αρμόδιων Τμημάτων και την τεχνική εταιρεία του αιτούντα, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
 • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

 

Ά ρ θ ρ ο 3ο

 • Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .