Δεκτή η προσφυγή δημοτικών συμβούλων του Δ. Καλαμπάκας – Ακυρώθηκε δημοτική συνεδρίαση

admin
admin
26 Φεβρουαρίου 2016, 14:06

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της από 7-1-2016 προσφυγής των δημοτικών συμβούλων κ. Αβραμόπουλου
Νικολάου, Παπαχρήστου Σωτηρίου, Ζαρόπουλου Ιωάννη, Λύπα Δημητρίου, Κόττη
Δημητρίου και Παπανικολάου Γεωργίου και ακύρωση της αριθμ. 16ης/22-12-2015 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 67, 214, 225, 226, 227 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α΄), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς
Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 24 αυτού.
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄).
4. Την αριθμ. Πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των
Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄).
5. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄).
6. Την αριθμ. 7666/εγκ.11/ 7-2-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα ¨Εποπτεία των πράξεων των
συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ¨.
7. Τις αριθμ. 74895/εγκ.60/30-12-2010 και 5370/εγκ.15/2-2-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων
Ο.Τ.Α., αναζήτηση αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 Ν.3852/2010 ¨Πρόγραμμα Καλλικράτης¨)».
8. Το από 27935/24-12-2015 έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας, με το οποίο στάλθηκε στην Υπηρεσία
μας η αριθμ. 377/2015 απόφαση που ελήφθη κατά την 16η/22-12-2015 συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαμπάκας.
9. Την από 7-1-2016 προσφυγή των δημοτικών συμβούλων κ. Αβραμόπουλου Νικολάου, Παπαχρήστου Σωτηρίου, Ζαρόπουλου Ιωάννη, Λύπα Δημητρίου, Κόττη Δημητρίου και Παπανικολάου Γεωργίου, κατά της 16ης/22-12-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.
10. Τα αριθμ. 39/1602/12-1-2016 και οικ. 346/20104/8-2-2016 έγγραφά μας προς το Δήμο
Καλαμπάκας, προς αναζήτηση απόψεων και δικαιολογητικών.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 551/25-1-2016 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας, το οποίο
απεστάλη στην Υπηρεσία μας στις 15-2-2016 με τηλεομοιοτυπία.
Σκεφθέντες
 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «1. α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής……. 2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της………».
 Επειδή με βάση την ισχύουσα νομολογία και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 7666/
εγκ.11/7-2-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Κεφ.: 3.1) περί Εποπτείας Πράξεων Οργάνων ΟΤΑ, σε
περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης αφορά κατ΄ αρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η
προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής και μόνο για τους λόγους που αυτή
αναφέρει, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τις ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού της
προσφυγής καθορίζουν οι διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης. Οι
προϋποθέσεις αυτές είναι: (i) η προθεσμία άσκησης αυτής (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 227 του
Ν.3852/2010), (ii) το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος και (iii) η φύση της προσβαλλόμενης
πράξης περί του εκτελεστού ή μη χαρακτήρα αυτής.
 Επειδή η υποβληθείσα προσφυγή πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 7-1-2016 ενώ η αριθμ.
377/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το σχετικό
αποδεικτικό στις 23-12-2015, άρα η εν λόγω προσφυγή ασκήθηκε εντός της χρονικής προθεσμίας
των δεκαπέντε (15) ημερών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010,
επομένως θεωρείται εμπρόθεσμη.
 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, ορίζεται ρητώς ότι μόνο όποιος
έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων
των ΟΤΑ. Το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της
προσφυγής, πρέπει δε να είναι προσωπικό, άμεσο (να συνδέει δηλαδή απευθείας τον προσφεύγοντα
με την βλάβη που υφίσταται από την προσβαλλόμενη πράξη) και ενεστώς (τόσο κατά το χρόνο
λήψεως της αποφάσεως, όσο και κατά το χρόνο ασκήσεως της προσφυγής και συζητήσεως αυτής), η
δε εκ της προσβαλλομένης πράξεως βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη
(Ολ. Σ.τ.Ε. 1002/2007). Σύμφωνα με το αριθμ. 29518/7-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, δημοτικός σύμβουλος εφόσον δεν έχει συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης
απόφασης, έχει έννομο συμφέρον εκ της ιδιότητάς του αυτής, για την άσκηση της ειδικής διοικητικής
των άρθρων 227 του Ν. 3852/2010 και 151 του Ν. 3463/2006. Αυτό γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και μεριμνούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους για τη τήρηση της νομιμότητας (άρθρο 135 περ. α΄ και γ΄). Επομένως οι προσφεύγοντες θεωρούνται ότι έχουν έννομο συμφέρον, ως εκ της ιδιότητάς τους ως Δημοτικών Συμβούλων.
 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «1. Το δημοτικό
συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου…… 4. … Η πρόσκληση επιδίδεται ή
γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που
ορίζεται για τη συνεδρίαση…». Ομοίως οι διατάξεις περί της συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
περιλαμβάνονται και στην αριθμ. 16852/6-4-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία εκδόθηκε Πρότυπος Κανονισμός
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο άρθρο 3 παρ. 1, 2 και 7 του οποίου ορίζεται ότι: «1. Το
Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο
τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για την κατάρτιση της
ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται με το Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις
υπηρεσίες αυτού. ….. 2. Ο Πρόεδρος φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους δημοτικούς
συμβούλους, υποχρεωτικά στο Δήμαρχο και στον κατά περίπτωση Πρόεδρο Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας ή Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την αντίστοιχη
κοινότητα …. 7. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του δήμου. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο είτε δεν έχει προσκληθεί είτε
δεν έχει προσκληθεί εγκαίρως, η συνεδρίαση είναι μη νόμιμη εκτός και αν το μέλος που δεν
προσκλήθηκε είναι παρόν και συμμετέχει στη συνεδρίαση».
 Επειδή στην προκειμένη περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 22-12-2015, ενώ
σύμφωνα με το αριθμ. 551/25-1-2016 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας, καθώς και τα
συνημμένα αποδεικτικά επίδοσης, προκύπτει ότι η αριθμ. 27488/18-12-2015 πρόσκληση, δεν
επιδόθηκε στους προσφεύγοντες δημοτικούς σύμβουλους με αποδεικτικό επίδοσης, αλλά τους
γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικά, γεγονός όμως που δεν αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό
βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την
πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2690/1999, κατά παράβαση των
σχετικών διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Π.Δ.138/2010 η εποπτεία του κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων ασκείται
από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
 Επειδή ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί έλεγχο νομιμότητας και όχι
έλεγχο σκοπιμότητας επί των πράξεων των ΟΤΑ.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους:
Αποφασίζουμε
– Κάνουμε δεκτή την από 7-1-2016 προσφυγή των δημοτικών συμβούλων του Δ. Καλαμπάκας κ.
Αβραμόπουλου Νικολάου, Παπαχρήστου Σωτηρίου, Ζαρόπουλου Ιωάννη, Λύπα Δημητρίου, Κόττη
Δημητρίου και Παπανικολάου Γεωργίου, κατά της εγκυρότητας της 16
ης/22-12-2015 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.
– Ακυρώνουμε στο σύνολό της την πραγματοποιηθείσα στις 22-12-2015 συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαμπάκας και κατ΄ επέκταση και την αριθμ. 377/2015 απόφαση που ελήφθη σ΄ αυτή, για
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της απόφασης του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, μπορεί οποιοσδήποτε έχει
έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του
Ν.3463/2006 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Σωκράτους 111- Λάρισα).

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

  • Μπέσιου Τασ.

    Ακυρώθηκε όλη η συνεδρίαση.Κάποιες συνεδριακές ώρες πήγαν στο βρόντο.Και δεν φταίει κανένας ??.Περιμένουμε λοιπόν όλοι να δούμε ποιος τις επόμενες ώρες θα αναλάβει τις ευθύνες.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .