Αποκατάσταση της γέφυρας της Διάβας – Πράσινο φως για την τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης στο ποσό της σύμβασης 1.939.402,43 Ευρώ

admin
admin
22 Αυγούστου 2016, 18:47

Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η 1 η Τροποποίηση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης στο ποσό της σύμβασης 1.939.402,43€ από 4.600.000,00 Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου για την αποκατάσταση της γέφυρας της Διάβας.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: 1 η Τροποποίηση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης στο ποσό της σύμβασης 1.939.402,43€ από 4.600.000,00 Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2016ΕΠ81700000 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ -ΔΙΑΒΑΣ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Σ.Α.Ο),ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Ν 3669/2008 «Κύρωση και κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων». 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 4. Του Ν. 3871/2010 “Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη”. 5. Του Π.Δ 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 6. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42),αρμοδιότητας των Περιφερειών.» 7. Του Ν. 4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις. 8. Την λοιπή Νομοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους κλπ που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών. Και αφού λάβαμε υπόψη: 1. Την με Α.Π.45867/27-04-2016, ΑΔΑ:7ΤΝΚ4653Ο7-70Μ, απόφαση του Υπουργού οικονομίας ,ανάπτυξης και τουρισμού που εγκρίνει στο ΠΔΕ 2016 στην ΣΑΕΠ 817 το έργο με Κ.Α.2016ΕΠ81700000 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ -ΔΙΑΒΑΣ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Σ.Α.Ο),ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». 2. Το με Α.Π.3873/133468 από 04-08-2016 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τροποποίηση της έγκρισης διάθεσης πίστωσης στο ποσό της σύμβασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης στο ποσό της σύμβασης, ήτοι ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (1.939.402,43 Ευρώ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α.2016ΕΠ81700000 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΔΙΑΒΑΣ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Σ.Α.Ο),ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για την δημοπράτηση του υπόψη έργου. Η διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοσίου Λογιστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.Τρικάλων και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 817 και την πορεία υλοποίησης του έργου. Τελικός Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Υπόλογο διαχειριστή ορίζουμε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Π.Τ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

  • 16 ΓΕΝΑΡΗ

    Δηλώσεις των πρεβεντοϊλουμινάτι ακούσαμε, χρυσά κλειδιά έταξαν, καλαθάκια με τραχανά προσέφεραν σόου με υπογραφές απολαύσαμε, γερανό και μπουλντόζες δεν είδαμε.
    Καγκελάριε τζάμπα λαλούσες!!!!!

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .