Ανανέωση οκτώ υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού – Τα ονόματα

admin
admin
11 Σεπτεμβρίου 2017, 10:10

Με την 466/14293/22.8.2017 απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3463/2006 και των άρθρων 6, 58 & 280 του ν.3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 και την 13917/15.5.2017 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ250/2017/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), του άρθρου 14 του ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.3812/2009, του άρθρου 21 παρ.3 ν.2190/94 όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ.9 του ν.4038/2012, του άρθρου 72 ν.4342/2015, του άρθρου 68 ν.4415/2016(ΦΕΚ 159/Β’/6.9.2016), την 298/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καλαμπάκας «Κατάργηση Κοινωφελούς Επιχείρησης (Μεταφορά προσωπικού και ενσωμάτωση δραστηριοτήτων στο Δήμο), την 12816/158962/07-10-2016 απόφαση τoυ Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την «Ανανέωση εννέα (9) υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Καλαμπάκας προς υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:1054/19-10-2016 Τεύχος Γ΄(ΑΔΑ: 645ΟΟΡ10-ΧΞΤ), την 171/6103/25.4.2017 απόφαση Δημάρχου Καλαμπάκας περί αποδοχής παραίτησης της Κωστοπούλου Αικατερίνης του Ευριπίδη, ως ΥΕ προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ, κατόπιν της 6097/25.4.2017 αίτηση παραίτησης της ανωτέρω, λόγω διορισμού στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΦΕΚ307/Γ’/30.3.2017), ανανεώνονται οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κάτωθι εργαζομένων, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος, για την πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»:

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αρ. Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
1. ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 8112340117/05-04-16
2. ΜΑΡΙΑ ΒΛΙΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1068128110/05-04-16
3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΙΩΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 7597340392/05-04-16
4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4588606710/05-04-16
5. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΓΚΡΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ 1111251118/05-04-16
6. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΜΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5818238463/05-04-16
7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 6461255211/05-04-16
8. ΑΓΟΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7724381249/05-04-16

 

Οι ανωτέρω συμβάσεις ανανεώνονται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης των προηγούμενων συμβάσεων και για ένα (1) έτος, ήτοι από 1.9.2017 έως 31.8.2018, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Οι συμβάσεις του ανωτέρω προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου

χρόνου.

 

Οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

(Η 14310/22.8.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμπάκας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στους ΚΑ 60.6041.001 & 60.6054.001.)

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 11283/138183/1.9.2017).

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .