Ακύρωση απόφασης της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας

admin
admin
8 Μαΐου 2020, 14:11

Με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας ακυρώνει την αριθμ. 121/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων, αναφορικά με ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, εργασίες πυροπροστασίας και εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και συντήρηση χώρων πρασίνου, για τους λόγους που προεκτέθησαν στο σκεπτικό της παρούσης.
Κατά της απόφασης μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 (Σωκράτους 111 – Λάρισα). Η προθεσμία αυτή άρχεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης ή κοινοποίησή της ή γνώση αυτής, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 38 (παρ.5) της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (68 Α΄) και της αριθμ. 20930/31-3-2020 Εγκυκλίου 40 του ΥΠ.ΕΣ..

Αναλυτικά όλη η απόφαση στο παρακάτω αρχείο

ΩΛΛ9ΟΡ10-Ψ66

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .