Ακυρώθηκαν 3 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας

admin
admin
18 Δεκεμβρίου 2015, 08:37

Πρώτη Απόφαση

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προσφυγής του Αθανασίου Καρπούζη και ακύρωση της αριθμ. 273/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής για παράνομη είσοδο στο βοσκότοπο της θέσης «Μνήμα (Ποτίστρα)» της Τοπικής Κοινότητας Κλεινού.

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 14 και 17 του Ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. . 318/1969 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 212 Α’).

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β. . της από 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως ισχύει.

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 141 του Β. της από 26-3/24-4-1936 «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των ζώων» (ΦΕΚ 174 Α’).

 

 1. Την αριθμ. Πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π. . 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄).


 1. Το από 7-5-2015 πρακτικό της επιτροπής, που συγκροτήθηκε βάσει των διατάξεων του Β. . της από 26-3/24-4-1936, περί πρόληψης και καταστολής μεταδοτικών νοσημάτων ζώων.

 

 1. Την αριθμ. 273/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής για παράνομη είσοδο στο βοσκότοπο της θέσης «Μνήμα (Ποτίστρα)» της Τ.Κ. Κλεινού.

 

 1. Την από 3-11-2015 προσφυγή του Αθανασίου Καρπούζη, κατά της αριθμ. 273/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

 

 1. Το αριθμ. 3552/201176+3415/195993/6-11-2015 έγγραφό μας προς το Δήμο Καλαμπάκας για αναζήτηση δικαιολογητικών και απόψεων, επί της προσφυγής.

 

 1. Το αριθμ. 24829/24-11-2015 έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού μας εγγράφου.

 

 1. Την από 2-12-2015 υπεύθυνη δήλωση του μέλους της επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης βοσκής, Αντωνίου Παπαναστασίου.

Σκεφθέντες

 

 • Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών και των Συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

 

 • Επειδή σε περίπτωση προσφυγής, ελέγχεται καταρχήν το παραδεκτό και στην συνέχεια το βάσιμο. Απαραίτητες προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι το έννομο συμφέρον, η προθεσμία και η φύση της προσβαλλόμενης της πράξης. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 • Επειδή η αριθμ. 273/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, εκδόθηκε στις 13-10-2015, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο προσφεύγων έλαβε γνώση απόφασης, μέσω ταχυδρομικής επιστολής στις 30-10-2015. Από το ανωτέρω απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας, δεν προκύπτει η ημερομηνία επίδοσης της εν λόγω απόφασης στον προσφεύγοντα, θεωρούμε ότι αυτός έλαβε γνώση από τις 21-10-2015 και μεταγενέστερα, ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Επομένως η από 3-11-2015 προσφυγή του κατά αυτής που περιήλθε και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας την ίδια ημέρα, υποβλήθηκε εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών. Ο προσφεύγων έχει έννομο συμφέρον, καθώς με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του επιβλήθηκε πρόστιμο για αυθαίρετη βοσκή στις βοσκήσιμες δημοτικές εκτάσεις της Τοπικής Κοινότητας Κλεινού, κατά συνέπεια τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο και το έννομο συμφέρον, επομένως η προσφυγή του αυτή κρίνεται παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 2, 14 παρ. 1, 2 και 4 και 17 παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999, ορίζεται ότι: «1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη….. 1. ….. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών….. 2. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, στα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. …… 4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντ’ αυτού, είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος….. .1.Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης».

 

 • Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η κλήση του τακτικού μέλους της επιτροπής ελέγχου Αντώνιο Παπαναστασίου, όπως διαφαίνεται από το αριθμ. 24390/11-11-2015 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας, έγινε τηλεφωνικά χωρίς να ακολουθηθούν όμως οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο), όπως άλλωστε ισχυρίζεται και ο ίδιος στην από 2-12-2015 υπεύθυνη δήλωσή του προς την Υπηρεσία μας.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 6 του Β. . της από 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Το συμβούλιον δι’ αποφάσεώς του λαμβανομένης δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους. Α’. ορίζει: α) λεπτομερώς κατά θέσεις και έκτασιν τους βοσκησίμους τόπους, τον τρόπον της χρήσεως αυτών και τον αριθμόν των ζώων μεγάλων ή μικρών, ων επιτρέπεται η βοσκή. Εν ανεπαρκεία των βοσκησίμων τόπων το συμβούλιον ορίζει κατά δημότην τον ανώτατον αριθμόν των μικρών και μεγάλων ζώων αυτού, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή εν αυτοίς. β) το τυχόν υπάρχον περίσσευμα βοσκησίμων τόπων κατ’ έκτασιν, όρια και το είδος των δεκτών προς βοσκήν εις αυτό ζώων. γ) Το ετήσιον δικαίωμα βοσκής των ζώων όπερ υποχρεούται να καταβάλη πας όστις νομίμως βόσκει τα ζώα του είς τας βοσκάς. Β’. Βεβαιοί δια λεπτομερούς καταλόγου καταχωριζομένου εις την απόφασιν αυτού, τον ολικόν αριθμόν των μικρών και μεγάλων ζώων τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγει εις τας

 

βοσκάς…. 6……Η διαπίστωσις της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται υπό οργάνων του δήμου ή της κοινότητος ή της αγροφυλακής ή της δασικής υπηρεσίας ο δε καθορισμός του καταβλητέου δικαιώματος ενεργείται δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου..…».

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 141 του Β. της από 26-3/24-4-1936 ορίζεται ότι: «Άρθρον 9. 1. Εις περίπτωσιν εμφανίσεως μεταδοτικής νόσου εις ζώα εν βοσκή διαιτώμενα απαγορεύεται κατ’ αρχήν η μετακίνησις αυτών τε και των μετ’ αυτών συντρεφομένων υγιών εκ του τόπου ένθα έπαθον, καθοριζομένων ορίων απομονωτικής ζώνης υπό του Νομοκτηνιάτρου εν συνεργασία μετά των οικείων Αστυνομικών και Κοινοτικών Αρχών…… Άρθρον 141 Ο παραβάτης ή ο οπωσδήποτε αρνούμενος να συμμορφωθή προς τινα των εν τοις άνω καθοριζομένων διατάξεων και μέτρων τιμωρείται συμφώνως τοις άρθρ.574 του Ποινικού Νόμου με κράτησιν μιας μέχρις εξ εβδομάδων και πρόστιμον 100 έως 800 δραχμών, 575 με κράτησιν δύο εβδομάδων, και 576 με κράτησιν μέχρι τριών μηνών και πρόστιμον 400 μέχρι 800 δραχμών. Εν υποτροπή αι ως άνω ποιναί διπλασιάζονται».

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παράγραφοι 1 περ. (δ) και 6 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: « Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για: ….. δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας, ….. 6. Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από: i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων, ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, ……». Επομένως αναρμόδια το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κλεινού, προέβη στη λήψη της αριθμ. 11/2015 απόφασης σχετικά με τον περιορισμό των ορίων βοσκοτόπου βοσκής ζώων του προσφεύγοντα για πρόληψη και καταστολή μεταδοτικών νοσημάτων, αφενός γιατί αποτελεί αρμοδιότητα του Αγροτικού Κτηνιατρείο Καλαμπάκας η επιβολή των όποιων κυρώσεων και αφετέρου οι όποιες σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται αποκλειστικά από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. . 318/1969 ορίζεται ότι: «1. Το συμβούλιον υποχρεούται ….. όπως ορίση τριμελή επιτροπήν εκ δύο συμβούλων και ενός δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, ήτις, μεταβαίνουσα εις τας βοσκάς, ελέγχει την ακριβή τήρησιν των εν τω προηγουμένω άρθρω οριζομένων και συντάσσει έκθεσιν επί του αποτελέσματος του ελέγχου». Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, συγκρότησε με την αριθμ. 276/2014 απόφασή του, την προβλεπόμενη τριμελή επιτροπή.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 273/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα συνημμένα σ΄ αυτήν έγγραφα, προκύπτει ότι:

 

Ο προσφεύγων δεν εκλήθη στην συνεδρίαση του .Σ. για να εκφράσει τις απόψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999.

 

Στην τριμελή επιτροπή δεν προσκλήθηκε το τακτικό μέλος Αντώνιος Παπαναστασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2690/1999.

 

Δεν προκύπτει η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Β. . της από 24-9/20-10-1958, σχετικά με τη χρήση των βοσκών και τους δικαιούμενους δημότες.

 

Ο ορισμός του βοσκοτόπου για τα ζώα του προσφεύγοντα, για περιορισμό μεταδοτικών ασθενειών, ορίστηκε από επιτροπή που συγκροτήθηκε βάσει των διατάξεων του Β. . της από 26-3/24-4-1936, επομένως οι όποιες κυρώσεις έπρεπε να επιβληθούν στον προσφεύγοντα είναι αυτές που προβλέπουν οι διατάξεις αυτού και όχι του Β. . της από 24-9/20-10-1958.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 2690/1999 προβλέπεται ότι αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που την εξέδωσε, προκειμένου να προβεί στην επανεξέτασή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το λάθος.

 

Για τους λόγους αυτούς.

 

Αποφασίζουμε

 

Αποδεχόμαστε την από 3-11-2015 προσφυγή του Αθανασίου Καρπούζη και ακυρώνουμε την αριθμ. 273/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής για παράνομη είσοδο στο βοσκότοπο της θέσης «Μνήμα (Ποτίστρα)» της Τ.Κ. Κλεινού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Κατά της απόφασης αυτής του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, μπορεί ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Σωκράτους 111 – Τ.Κ. 413 36 – Λάρισα).

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Δήμο Καλαμπάκας ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 1. Αθανάσιο Καρπούζη Κλεινός Καλαμπάκας

 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

 

Δεύτερη Απόφαση

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προσφυγής των Νικολάου και Κωνσταντίνου Τσεκούρα και ακύρωση της αριθμ. 271/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής στις βοσκήσιμες δημοτικές εκτάσεις της Τοπικής Κοινότητας Φλαμπουρεσίου.

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 14 και 17 του Ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. . 318/1969 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 212 Α’).

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β. . της από 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως ισχύει.

 

 1. Την αριθμ. Πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π. . 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄).


 1. Την αριθμ. 271/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής στις βοσκήσιμες δημοτικές εκτάσεις της Τ.Κ. Φλαμπουρεσίου.

 

 1. Την από 27-10-2015 προσφυγή των Νικολάου και Κωνσταντίνου Τσεκούρα, κατά της αριθμ. 271/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

 

 1. Το αριθμ. 3432/196761+3413/195972/30-10-2015 έγγραφό μας προς το Δήμο Καλαμπάκας για αναζήτηση δικαιολογητικών και απόψεων, επί της προσφυγής.

 

 1. Το αριθμ. 24390/11-11-2015 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας.

 

 1. Την από 2-12-2015 υπεύθυνη δήλωση του κ. Αντωνίου Παπαναστασίου.

 

Σκεφθέντες

 

 • Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών και των Συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

 

 • Επειδή σε περίπτωση προσφυγής, ελέγχεται καταρχήν το παραδεκτό και στην συνέχεια το βάσιμο. Απαραίτητες προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι το έννομο συμφέρον, η προθεσμία και η φύση της προσβαλλόμενης της πράξης. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 • Επειδή η αριθμ. 271/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, εκδόθηκε στις 13-10-2015 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων την επομένη, η δε από 27-10-2015 προσφυγή των ενδιαφερομένων κατά αυτής περιήλθε και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας την ίδια ημέρα, δηλ. εντός της χρονικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών. Περαιτέρω οι προσφεύγοντες θεωρείται ότι έχουν έννομο συμφέρον, καθώς με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους επιβλήθηκε πρόστιμο για αυθαίρετη βοσκή στις βοσκήσιμες δημοτικές εκτάσεις της Τ.Κ. Φλαμπουρεσίου, κατά συνέπεια τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο και το έννομο συμφέρον, επομένως η προσφυγή τους αυτή κρίνεται αποδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 2, και 14 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 2690/1999, ορίζεται ότι: «1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη….. 1. ….. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας,

 

απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών….. 2. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, στα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. …… 4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντ’ αυτού, είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος…..».

 • Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η κλήση του τακτικού μέλους της επιτροπής ελέγχου Αντώνιο Παπαναστασίου, όπως διαφαίνεται από το αριθμ. 24390/11-11-2015 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας, έγινε τηλεφωνικά χωρίς να ακολουθηθούν όμως οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο), όπως άλλωστε ισχυρίζεται και ο ίδιος στην από 2-12-2015 υπεύθυνη δήλωσή του προς την Υπηρεσία μας.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 6 του Β. . της από 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Το συμβούλιον δι’ αποφάσεώς του λαμβανομένης δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους. Α’. ορίζει: α) λεπτομερώς κατά θέσεις και έκτασιν τους βοσκησίμους τόπους, τον τρόπον της χρήσεως αυτών και τον αριθμόν των ζώων μεγάλων ή μικρών, ων επιτρέπεται η βοσκή. Εν ανεπαρκεία των βοσκησίμων τόπων το συμβούλιον ορίζει κατά δημότην τον ανώτατον αριθμόν των μικρών και μεγάλων ζώων αυτού, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή εν αυτοίς. β) το τυχόν υπάρχον περίσσευμα βοσκησίμων τόπων κατ’ έκτασιν, όρια και το είδος των δεκτών προς βοσκήν εις αυτό ζώων. γ) Το ετήσιον δικαίωμα βοσκής των ζώων όπερ υποχρεούται να καταβάλη πας όστις νομίμως βόσκει τα ζώα του είς τας βοσκάς. Β’. Βεβαιοί δια λεπτομερούς καταλόγου καταχωριζομένου εις την απόφασιν αυτού, τον ολικόν αριθμόν των μικρών και μεγάλων ζώων τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγει εις τας βοσκάς…. 6……Η διαπίστωσις της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται υπό οργάνων του δήμου ή της κοινότητος ή της αγροφυλακής ή της δασικής υπηρεσίας ο δε καθορισμός του καταβλητέου δικαιώματος ενεργείται δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου..…». Στο Δήμο Καλαμπάκας, όπως προκύπτει και από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, δεν έχει γίνει καθορισμός, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των θέσεων και της έκτασης που θα χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους, του αριθμού των ζώων που θα εισάγει ο καθένας στις βοσκές, στοιχείο υποχρεωτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Β.Δ/τος, οπότε δεν δύναται να επιβληθεί πρόστιμο για αυθαίρετη βοσκή, καθώς δεν έχει γίνει ο καθορισμός των θέσεων των κτηνοτρόφων.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. . 318/1969 ορίζεται ότι: «1. Το συμβούλιον υποχρεούται ….. όπως ορίση τριμελή επιτροπήν εκ δύο συμβούλων και ενός

 

 

δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, ήτις, μεταβαίνουσα εις τας βοσκάς, ελέγχει την ακριβή τήρησιν των εν τω προηγουμένω άρθρω οριζομένων και συντάσσει έκθεσιν επί του


αποτελέσματος του ελέγχου». Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, συγκρότησε με την αριθμ.

 

276/2014 απόφασή του, την προβλεπόμενη τριμελή επιτροπή.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 271/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα συνημμένα σ΄ αυτήν έγγραφα, προκύπτει ότι:

 

Στην τριμελή επιτροπή δεν προσκλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος Αντώνιος Παπαναστασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2690/1999.

 

Οι προσφεύγοντες δεν εκλήθησαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999.

 

Δεν προκύπτει η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Β. . της από 24-9/20-10-1958, σχετικά με τη χρήση των βοσκών και τους δικαιούμενους δημότες.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 2690/1999 προβλέπεται ότι αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που την εξέδωσε, προκειμένου να προβεί στην επανεξέτασή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το λάθος.
 • Επειδή ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των

 

πράξεων των Ο.Τ.Α. Για τους λόγους αυτούς.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Αποδεχόμαστε την από 27-10-2015 προσφυγή των Νικολάου και Κωνσταντίνου Τσεκούρα, και ακυρώνουμε την αριθμ. 271/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής στις βοσκήσιμες δημοτικές εκτάσεις της Τοπικής Κοινότητας Φλαμπουρεσίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Κατά της απόφασης αυτής του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, μπορεί ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Σωκράτους 111 – Λάρισα – Τ.Κ. 413 36).

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Δήμο Καλαμπάκας ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 1. Νικόλαο και Κωνσταντίνο Τσεκούρα Βλαχάβα Καλαμπάκας

 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

 

Τρίτη Απόφαση

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προσφυγής Δημητρίου Δήμου και ακύρωση της αριθμ. 272/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής λόγω εισαγωγής ζώων, σε βοσκότοπο που ορίζεται μεταξύ των δημοτικών σφαγείων και ποτίστρας της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας.

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 14 και 17 του Ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. . 318/1969 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 212 Α’).

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β. . της από 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»

(ΦΕΚ 171 Α΄), όπως ισχύει.

 

 1. Την αριθμ. Πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α΄).

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π. . 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄).

 

 1. Την αριθμ. 272/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής λόγω εισαγωγής ζώων, σε βοσκότοπο που ορίζεται μεταξύ των δημοτικών σφαγείων και ποτίστρας της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας.


 1. Την από 3-11-2015 προσφυγή του Δημητρίου Δήμου, κατά της αριθμ. 272/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

 

 1. Το αριθμ. 3551/201096+3414/195984/6-11-2015 έγγραφό μας προς το Δήμο Καλαμπάκας για αναζήτηση δικαιολογητικών και απόψεων, επί της προσφυγής.

 

 1. Το αριθμ. 24827/20-11-2015 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας.

 

 1. Την από 2-12-2015 υπεύθυνη δήλωση του μέλους της επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης βοσκής,

 

Αντωνίου Παπαναστασίου.

 

Σκεφθέντες

 

 • Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών και των Συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

 

 • Επειδή σε περίπτωση προσφυγής, ελέγχεται καταρχήν το παραδεκτό και στην συνέχεια το βάσιμο. Απαραίτητες προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι το έννομο συμφέρον, η προθεσμία και η φύση της προσβαλλόμενης της πράξης. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 • Επειδή η αριθμ. 272/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, εκδόθηκε στις 13-10-2015, δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων την επομένη. Από το ανωτέρω απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας δεν προκύπτει η ημερομηνία επίδοσης της εν λόγω απόφασης στον προσφεύγοντα, θεωρούμε ότι αυτός έλαβε γνώση από τις 21-10-2015 και μεταγενέστερα, ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (όπως προκύπτει και από το συνημμένο φωτ/φο της απόφασης στην προσφυγή του). Επομένως η από 3-11-2015 προσφυγή του κατά αυτής που περιήλθε και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας αυθημερόν, υποβλήθηκε εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών. Περαιτέρω ο προσφεύγων θεωρείται ότι έχουν έννομο συμφέρον, καθώς με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του επιβλήθηκε πρόστιμο για αυθαίρετη βοσκή στις βοσκήσιμες δημοτικές εκτάσεις της Τοπικής Κοινότητας Καλαμπάκας, κατά συνέπεια τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο και το έννομο συμφέρον, επομένως η προσφυγή του αυτή κρίνεται παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 2, και 14 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 2690/1999, ορίζεται ότι: «1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη….. 1. ….. Στα

 

τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών….. 2. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, στα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. …… 4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντ’ αυτού, είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος…..».

 

 • Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η κλήση του τακτικού μέλους της επιτροπής ελέγχου Αντώνιο Παπαναστασίου, όπως διαφαίνεται από το αριθμ. 24390/11-11-2015 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας, έγινε τηλεφωνικά χωρίς να ακολουθηθούν όμως οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο), όπως άλλωστε ισχυρίζεται και ο ίδιος στην από 2-12-2015 υπεύθυνη δήλωσή του προς την Υπηρεσία μας.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 6 του Β. . της από 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Το συμβούλιον δι’ αποφάσεώς του λαμβανομένης δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους. Α’. ορίζει: α) λεπτομερώς κατά θέσεις και έκτασιν τους βοσκησίμους τόπους, τον τρόπον της χρήσεως αυτών και τον αριθμόν των ζώων μεγάλων ή μικρών, ων επιτρέπεται η βοσκή. Εν ανεπαρκεία των βοσκησίμων τόπων το συμβούλιον ορίζει κατά δημότην τον ανώτατον αριθμόν των μικρών και μεγάλων ζώων αυτού, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή εν αυτοίς. β) το τυχόν υπάρχον περίσσευμα βοσκησίμων τόπων κατ’ έκτασιν, όρια και το είδος των δεκτών προς βοσκήν εις αυτό ζώων. γ) Το ετήσιον δικαίωμα βοσκής των ζώων όπερ υποχρεούται να καταβάλη πας όστις νομίμως βόσκει τα ζώα του είς τας βοσκάς. Β’. Βεβαιοί δια λεπτομερούς καταλόγου καταχωριζομένου εις την απόφασιν αυτού, τον ολικόν αριθμόν των μικρών και μεγάλων ζώων τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγει εις τας βοσκάς…. 6……Η διαπίστωσις της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται υπό οργάνων του δήμου ή της κοινότητος ή της αγροφυλακής ή της δασικής υπηρεσίας ο δε καθορισμός του καταβλητέου δικαιώματος ενεργείται δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου..…». Στο Δήμο Καλαμπάκας, όπως προκύπτει και από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, δεν έχει γίνει καθορισμός, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των θέσεων και της έκτασης που θα χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους, του αριθμού των ζώων που θα εισάγει ο καθένας στις βοσκές, στοιχείο υποχρεωτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Β.Δ/τος, οπότε δεν δύναται να επιβληθεί πρόστιμο για αυθαίρετη βοσκή, καθώς δεν έχει γίνει ο καθορισμός των θέσεων των κτηνοτρόφων.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. . 318/1969 ορίζεται ότι: «1. Το συμβούλιον υποχρεούται ….. όπως ορίση τριμελή επιτροπήν εκ δύο συμβούλων και ενός δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, ήτις, μεταβαίνουσα εις τας βοσκάς, ελέγχει την ακριβή τήρησιν των εν τω προηγουμένω άρθρω οριζομένων και συντάσσει έκθεσιν επί του αποτελέσματος του ελέγχου». Το

 

Δημοτικό  Συμβούλιο  Καλαμπάκας,  συγκρότησε  με  την  αριθμ.  276/2014  απόφασή  του,  την

 

προβλεπόμενη τριμελή επιτροπή.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 272/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα συνημμένα σ΄ αυτήν έγγραφα, προκύπτει ότι:

Στην τριμελή επιτροπή δεν προσκλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος Αντώνιος Παπαναστασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2690/1999.

 

Ο προσφεύγων δεν εκλήθη να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999.

 

Δεν προκύπτει η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Β. . της από 24-9/20-10-1958, σχετικά με τη χρήση των βοσκών και τους δικαιούμενους δημότες.

 

 • Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 2690/1999 προβλέπεται ότι αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που την εξέδωσε, προκειμένου να προβεί στην επανεξέτασή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το λάθος.

 

 • Επειδή ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων των Ο.Τ.Α.

 

Για τους λόγους αυτούς.

 

Αποφασίζουμε

 

Αποδεχόμαστε την από 3-11-2015 προσφυγή του Δημητρίου Δήμου και ακυρώνουμε την αριθμ. 272/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, αναφορικά με την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής λόγω εισαγωγής ζώων, σε βοσκότοπο που ορίζεται μεταξύ των δημοτικών σφαγείων και ποτίστρας της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Κατά της απόφασης αυτής του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, μπορεί ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Σωκράτους 111 – Λάρισα – Τ.Κ. 413 36).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Δήμο Καλαμπάκας ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 1. κ. Δημήτριο Δήμο Αύρα Καλαμπάκας

 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .