16 θέσεις εργασίας στο δήμο Καλαμπάκας

admin
admin
28 Σεπτεμβρίου 2015, 22:05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στον Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2015-2016, αναλυτικότερα:

  • 1 Έγχορδα με δοξάρι (βιολί)
  • 1 Ξύλινα Πνευστά(φλάουτο)
  • 1 Ανώτερα Θεωρητικά & Πιάνο
  • 1 Παραδοσιακό κλαρίνο
  • 1 Παραδοσιακό βιολί
  • 1 Κρουστά
  • 1 Ηλεκτρικό Μπάσο
  • 1 Μουσικής Τεχνολογίας – Θεωρητικών
  • 8 Γυμναστών ΠΕ – με ειδικότητα Παραδοσιακών χορών

Οι υποψήφιοι , όπου προβλέπεται ,πρέπει να είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι στην αντίστοιχη ειδικότητα .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• Αίτηση που χορηγείται από τον Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.
• Φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου σπουδών τους (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται :
α ) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άνδρες ) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
β ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
• Βιογραφικό σημείωμα
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-εμπειρίας
• αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη και ακρόαση , εφόσον η επιτροπή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ, Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαμπάκα ΤΚ 42200 , υπόψη κ. Δάφνης Ζιανού (τηλ. επικοινωνίας: 2432350253). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Φορέας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Τρικάλων
Έντυπα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .