¨ Έπεσαν ¨ οι Υπογραφές για την αποκατάσταση της Γέφυρας Διάβας – Ιστορική ημέρα την χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
4 Αυγούστου 2016, 12:27

Παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού υπογράφτηκε πριν λίγο η σύμβαση του έργου < Αποκατάσταση της Γέφυρας Διάβας >> , στον Πηνειό ποταμό.
Την σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης και ο Ανάδοχος του έργου κος Κόκκινος , που από αύριο κιόλας πιάνει δουλειά.
Οι υπογραφές ¨έπεσαν ¨ παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κου Μιχαλάκη , του Δημάρχου Καλαμπάκας κου Σινάνη , της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Τρικάλων κας Καραγιάννη , Περιφερειακών Συμβούλων , Αντιδημάρχων Καλαμπάκας , Δημοτικών Συμβούλων αλλά και Πολιτών.
Μεγάλο έργο που γίνεται σύντομα και με όλες τις διαδικασίες
Ο Περιφερειάρχης κος Αγοραστός  εμφανώς χαρούμενος, αφού ευχαρίστησε όλους όσου βοήθησαν για την ένταξη και έναρξη των εργασιών , ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο μοναδικό που ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Συμφωνήθηκε είπε , ότι σε 4 μήνες θα δοθεί πρόσβαση πάνω από το ποτάμι και ότι διαβάσεις υπάρχουν στην κοίτη είναι παράνομες και λειτουργού με ευθύνη των παρανομούντων.
Μίλησε για θέσεις εργασίας που θα προκύψουν με την κατασκευή , αλλά και χρήματα που θα πέσουν στην τοπική αγορά κατά την διάρκεια των εργασιών.
<< Αν δεν ήταν ο Αγοραστός το έργο θα καθυστερούσε >> , ανέφερε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κος Σινάνης , ευχαριστώντας συνάμα τον κο Μιχαλάκη , την κα Καραγιάννη , τα ΜΜΕ που κράτησαν το θέμα ψηλά , αλλά και όλους όσους βοήθησαν για να φτάσει η ημέρα των υπογραφών.
Τέλος ο κος Μιχαλάκης στην σύντομη τοποθέτηση ανέφερε ότι η στιγμή είναι μεγάλη και αυτό οφείλεται κυρίως στον Κώστα Αγοραστό. Πρότεινε ακόμη στην άκρη της γέφυρας να γίνει ένα μικρό εικόνισμα που δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός κατά την πτώση της.

Τεχνική περιγραφή του έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.739.837,40 € – ΕΡΓΑΣΙΕΣ
860.162,60 €- Φ.Π.Α
4.600.000,00€- ΣΥΝΟΛΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση της υπάρχουσας γέφυρας του Πηνειού ποταμού, η οποία συνδέει την πόλη της Καλαμπάκας με την Τοπική Κοινότητα Διάβας και την ευρύτερη περιοχή δυτικά του Πηνειού ποταμού, η οποία υπέστη βλάβες κατά την θεομηνία της 15 και 16-01-2016.
Η γέφυρα γεφυρώνει τον ποταμό Πηνειό επί της οδού Καλαμπάκας – Διάβας και χρησιμοποιείται για την διέλευση όλων των τύπων οχημάτων καθώς και για την διέλευση πεζών.
Η αρχική μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΒΑΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» εκπονήθηκε με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Τρικάλων από τον ανάδοχο μελετητή «ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ Τ.Ο.Μ.», σύμφωνα με την από 17-05-1980 σύμβαση.
Η μελέτη περιλαμβάνει την μελέτη της γέφυρας και την μελέτη διευθετήσεως του ποταμού.
Με βάση την με αριθμό πρωτοκόλλου 4161/Δα/1-9-1981 Απόφαση της 2ης ΠΥΔΕ / Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων υπογράφηκε στις 4-9-1981 η σύμβαση κατασκευής του έργου από την 2η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων και Ανάδοχο τον Κωνσταντίνο Πατραμάνη ΕΔΕ.
Με τις εργολαβίες κατά τα έτη 1996, 1999, 2004 έγιναν από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας εργασίες διευθέτησης της κοίτης του ποταμού, ενίσχυσης και επένδυσης των αναχωμάτων και αποκατάστασης κατεστραμμένου τμήματος της υπάρχουσας κοιτόστρωσης.
Από τους φακέλους των τεχνικών μελετών και της κατασκευής της γέφυρας, προκύπτουν τα εξής στοιχεία για τη μόρφωση της γέφυρας:
Συνολικό μήκος γέφυρας: 252,00 m.
Πλάτος καταστρώματος: 7,50 m (=6,50 [οδόστρωμα γέφυρας] + 20,50 [πεζοδρόμια]. Στις άκρες των πεζοδρομίων υπάρχουν κιγκλιδώματα τύπου ΣΤΕ-8, που περιορίζουν σημαντικά το κυκλοφορούμενο πλάτος τους.
Από τις συγκεντρωθείσες πληροφορίες, τα σχετικά έγγραφα της Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Α.Α.1/2016-15-1-2016/1200 Β/ΕΜΥ/ΕΜΕΚ) και τις υπάρχουσες φωτογραφίες προέκυψε ότι κατά τις ημερομηνίες 15 και 16/1/2016 υπήρχε συνεχής και έντονη βροχόπτωση στις περιοχές ανάντη της περιοχής Καλαμπάκας.
Επισημαίνεται ότι η λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού ανάντη της γέφυρας έχει έκταση 1.096,10 km2, και περιλαμβάνει τις λεκάνες απορροής των παραποτάμων Ίωνα, Κλεινοβίτη και Μαλακασιώτη, οι οποίοι πηγάζουν από τα ορεινά τμήματα του νομού Τρικάλων.
Συμπεραίνεται, με βάση και τις υπάρχουσες φωτογραφίες, ότι η έντονη και με μεγάλη διάρκεια βροχόπτωση σε συνδυασμό με τον χρόνο συρροής είχε ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας νερού στη θέση γεφυρώσεως.
Η μελέτη αποκαταστάσεως της γέφυρας εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών «Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στην οποία ανατέθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
Αποκατάσταση των φερόντων στοιχείων μεσοβάθρου και ανωδομής.
Προστασία των λοιπών θεμελίων της γέφυρας με φρεατοπασσάλους μέχρι βάθος 15,00 m από τη στάθμη θεμελίωσης.
Αντικατάσταση εφεδράνων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
Κατασκευή μεταλλικού πεζοδρόμου, αποκατάσταση αγωγού αποχέτευσης του Δήμου Καλαμπάκας, επισκευή σκυροδεμάτων, κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων και ηλεκτροφωτισμού.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 817 – Κωδικός Έργου: 2016ΕΠ81700000 και δημοπρατήθηκε την 31/5/2016 με προϋπολογισμό 4.600.000,00 €. Μειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 58,18% και ποσό συμφωνητικού 1.939.402,43 € για εργασίες και Φ.Π.Α.. Το έργο προβλέπεται να περαιωθεί σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, ενώ προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία η γέφυρα σε χρόνο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η μελέτη και οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας γίνονται με μέριμνα και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ευθ. Καραγιάννη Πολ. Μηχ. με Α΄ β

gefyra diabas symbasi (35) gefyra diabas symbasi (34) gefyra diabas symbasi (39) gefyra diabas symbasi (38) gefyra diabas symbasi (37) gefyra diabas symbasi (36) gefyra diabas symbasi (41) gefyra diabas symbasi (40) gefyra diabas symbasi (33) gefyra diabas symbasi (32) gefyra diabas symbasi (31) gefyra diabas symbasi (30) gefyra diabas symbasi (29) gefyra diabas symbasi (28) gefyra diabas symbasi (27) gefyra diabas symbasi (26) gefyra diabas symbasi (25) gefyra diabas symbasi (24) gefyra diabas symbasi (23) gefyra diabas symbasi (22) gefyra diabas symbasi (21) gefyra diabas symbasi (20) gefyra diabas symbasi (19) gefyra diabas symbasi (18) gefyra diabas symbasi (17) gefyra diabas symbasi (16) gefyra diabas symbasi (15) gefyra diabas symbasi (14) gefyra diabas symbasi (13) gefyra diabas symbasi (12) gefyra diabas symbasi (11) gefyra diabas symbasi (8) gefyra diabas symbasi (7) gefyra diabas symbasi (6) gefyra diabas symbasi (5) gefyra diabas symbasi (4) gefyra diabas symbasi (3) gefyra diabas symbasi (2) gefyra diabas symbasi (1)

 • ΟΧΙάς

  Ιστορική μέρα θα μας θυμίζει ότι η αδιαφορία εκτός από ταλαιπωρία, οικονομικά αδιέξοδα στοιχίζει και κάποια εκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο.

 • Μπουρανής

  Καγκελάριε μην χαμογελάς οι πρεβεντινοί δεν ξεχνούν.

 • κωστας

  Τελικά ανέλαβε κανένας την ευθύνη για το πέσιμο της γέφυρας? ????? Δηλαδή όλοι εσείς που γελάτε ??,γελάτε γιατί έπεσε η γέφυρα και την ξανά φτιάχνουμε?????

 • καΝΑΙνας

  Μπράβο μεγάλε Δήμαρχε Σινάνη

 • XXL

  Χρυσό κλειδί τον έταξαν καλαθάκι με τραχανάδες και τσίπουρα τον έδωσαν.

 • kostas

  Μεγαλη ημερα πραγματι…Που αντι να κρυβονται που καταφερανε και ριξανε μια γεφυρα 30 ετων σαν τραπουλοχαρτο ,πανηγυριζουνε και βγαζουν φωτο γεματοι περηφανια ..Ταλαιπωρησανε και ταλαιπωρουνε τοσο κοσμο ακομη και το μονο που βρηκε να πει ο πετυχημενος κ.Αγοραστος ηταν οτι θεωρει παρανομες ολες τις διοδους ..Πειθαρχικες ευθύνες ομως επι τοσους μηνες ο κατα τα αλλα λαλιστατος περιφερειαρχης δε διεκρινε για την καταρρευση της γεφυρας σε κανεναν??σε καμια απο τις αρμοδιες υπηρεσιες της περιφερειας που ητανε υπευθυνες για τηυ συντηρηση της γεφυρας?Ζητω λοιπον ο περιφερειαρχης ,ζητω,ζητω…Ερμε ελληνικε λαε εισαι αξιος της μοιρας σου..

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .